REACH en vijf acties voor verbetering

12 maart 2018Betere regelgeving Milieu

De Europese Commissie heeft de Reach-verordening geëvalueerd. Het regelgevend kader van REACH zal niet worden gewijzigd, maar de uitvoering ervan kan volgens de Commissie worden verbeterd. De Reach-verordening biedt een uitgebreid wettelijk kader voor het produceren en gebruiken van chemische stoffen in de Europese Unie. REACH staat voor: registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen. De Commissie stelt naar aanleiding van haar evaluatie een aantal acties voor om de uitvoering van de Reach-verordening te verbeteren.

REACH-doelstellingen

Het doel van REACH is het verbeteren van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. Ook wil de Europese Unie met REACH koploper zijn bij het verwezenlijken van het doel voor 2020 dat tijdens de Wereldtop over duurzame ontwikkeling werd gesteld. Uit de evaluatie blijkt dat de verwezenlijking van deze doelen langzamer vordert dan verwacht.

De Reach-verordening

De Reach-verordening (Verordening 1907/2006) verplicht de sector tot het verzamelen van informatie over de veiligheid van chemische stoffen, het ontwikkelen en toepassen van passende risicobeheersmaatregelen op basis van deze informatie, het mededelen van de maatregelen aan gebruikers van chemische stoffen en tot slot het documenteren ervan in registratiedossiers die worden ingediend bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). ECHA en de EU-lidstaten evalueren of de veiligheidsinformatie voldoende is en vragen om aanvullende informatie indien dat niet het geval is.

De vervuiler betaalt

Overeenkomstig het principe dat de vervuiler betaalt (artikel 191, lid 2 VWEU) heeft REACH de bewijslast naar de sector verlegd. De sector dient te zorgen voor het veilige gebruik van chemische stoffen en de geleidelijke afschaffing van gevaarlijke stoffen. Hierdoor zijn EU-ondernemingen en autoriteiten verantwoordelijk voor de veiligheid van chemische stoffen in de toeleveringsketen.

Voorgestelde acties

De Commissie heeft een aantal concrete acties (onderverdeeld in 16 maatregelen) voorgesteld om de uitvoering van REACH te verbeteren en de problemen in de uitvoering van de Reach-verordening weg te nemen. De belangrijkste vijf acties worden hieronder toegelicht.

  1. Kwaliteit van registratiedossiers verbeteren

De Commissie gaat samen met ECHA, de lidstaten en de sector vaststellen waarom registranten hun dossiers niet bijwerken en zorgen dat het evaluatieproces wordt verbeterd.

  1. Beter risicobeheer

De Commissie stelt vast dat voor sommige stoffen die kankerverwekkend, mutageen en giftig voor de voortplanting zijn (‘CMR-stoffen’), nog geen veilig blootstellingsniveau bestaat. Daarom dient te worden onderzocht of voor die stoffen aanvaardbare risiconiveaus een rol kunnen spelen in de relevante Reach-procedures. Ook zal de Commissie zich samen met ECHA en de lidstaten inzetten om de vervanging van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) te vergemakkelijken.

  1. Betere ondersteuning van kmo’s bij hun naleving

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) zijn gevoelig voor de gevolgen van REACH. De Commissie moedigt lidstaten aan om zich in te spannen voor de ontwikkeling van advies en steuninstrumenten, ondersteund door vrijwillige acties van organisaties in de sector. Voorbeelden zijn: verzamelen van best practices en het opstellen van bedrijfstakspecifieke oplossingen.

  1. Handhaving door de nationale autoriteiten

Om gelijke kansen te garanderen is het van belang de handhaving van de verplichtingen van REACH te versterken. Een consistente rapportage van de handhavingsactiviteiten van de lidstaten zal dit mogelijk moeten maken.

  1. Betere aansluiting tussen REACH en afvalwetgeving

In het kader van de circulaire economie is het nodig om gevaarlijke chemische stoffen in materialen en producten beter te traceren, zodat recycling en het gebruik van secundaire grondstoffen makkelijker worden. De Commissie gaat daarom onderzoeken op welke manier het traceren van zorgwekkende stoffen in de toeleveringsketen hierop kan worden aangepast.

Geboekte resultaten

De Europese Commissie geeft daarnaast aan dat ook al concrete resultaten zijn behaald sinds de inwerkingtreding van de Reach-verordening in 2007. Voorbeelden van deze resultaten zijn:

  • Proeven zonder dieren: de Europese Commissie heeft tussen 2012 en 2016 circa €40 miljoen financiële steun verleend om (alternatieve) diervrije onderzoeksmethoden te ontwikkelen;
  • Verbod op bepaalde schadelijke stoffen: er zijn door de Europese Commissie 18 beperkingen uitgevaardigd voor verschillende groepen chemische stoffen in consumentenproducten. Voorbeelden zijn chroom, nikkel en lood;
  • Registratie chemische stoffen: vooralsnog zijn er, dankzij REACH, meer dan 17,000 stoffen opgenomen in 65,000 registratiedossiers van belangrijke chemische stoffen in de EU.

De Commissie is van plan om in juni 2018 de resultaten en vervolgmaatregelen van de tweede evaluatie van de Reach-verordening te bespreken op een openbare conferentie.

Door:

Matthijs Binnema, Europa decentraal

Bron:

Tien jaar REACH: chemische stoffen veiliger maken voor consumenten, werknemers en het milieu, persbericht Europese Commissie
Algemeen verslag van de Commissie over de werking van REACH en evaluatie van bepaalde elementen, Mededeling van de Europese Commissie

Meer informatie:

Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
Chemische stoffen, Europa decentraal
Wat is REACH?, Rijksoverheid