Reacties op voorstel wijziging EU-afvalrichtlijnen

Het voorstel van de Europese Commissie voor de realisatie van een circulaire economie doet flink wat stof opwaaien. Met name de wetsvoorstellen tot wijziging van de Europese richtlijnen voor afvalstoffen, verpakkingen, storten, autowrakken, en batterijen en accu’s zorgen voor discussie. Zowel het Europese Comité van de Regio’s als de Nederlandse Tweede Kamer reageerden met een aantal vragen op de voorstellen.

Circulaire economie-pakket

In december 2015 besloot de Commissie over een actieplan om de transitie naar een circulaire economie te realiseren. Het totaal van acties en voorstellen vormt samen het Circular Economy Package. Ook bevat het pakket voorstellen om bestaande EU-richtlijnen aan te passen aan de nieuwe doelstellingen. Concreet gaat het om de Kaderrichtlijn afvalstoffen van 2008, de Verpakkingsrichtlijn, de EU-richtlijn storten en de EU-richtlijnen voor AEEA, autowrakken en batterijen. De wijzigingen van deze richtlijnen waren de afgelopen week het onderwerp van debat in de Tweede Kamer en het Europese Comité van de Regio’s.

Wijzigingen afvalrichtlijnen

Doordat het actieplan van de Commissie nieuwe doelstellingen gesteld heeft voor de reductie van afval, moeten de afvalrichtlijnen aangepast worden. Aanpassingen in de richtlijn zorgen er bijvoorbeeld voor dat er meer nadruk gelegd wordt op stedelijk afval, doordat deze definitie nieuw is in de concept-afvalstoffenrichtlijn. Het voorstel van gewijzigde richtlijnen stelt een praktische uitwerking van de doelstelling in het actieplan voor.

Comité van de Regio’s

De Commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) van het Comité van de Regio’s vergaderde op 24 februari 2016 over deze wetgevingsvoorstellen tot wijziging van de richtlijnen betreffende afvalstoffen. De Commissie ENVE heeft een werkdocument opgesteld met een aantal aandachtspunten en kritische noten met betrekking tot de wetgevingsvoorstellen. Het officiële advies, dat hierop wordt gebaseerd, wordt later uitgebracht.

De aandachtspunten in het werkdocument hebben vooral betrekking op de aansluiting van de wetgevingsvoorstellen tot wijziging van de richtlijnen bij de rest van het circulaire economie-pakket. Het Comité is van mening dat er goed gekeken moet worden of de nieuwe doelstellingen in de wetgevingsvoorstellen overeenkomen met het doel van de EU voor een circulaire economie. Bovendien moeten er geen hogere lasten worden gecreëerd voor lokale en regionale overheden, stelt de Commissie ENVE.

Tweede Kamer

Ook in de Tweede Kamer vond een debat plaats over de wetsvoorstellen tot wijziging van de EU-afvalrichtlijnen. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu beantwoorde op 29 februari 2016 in een kamerbrief de Kamervragen. In de beantwoording van de vragen wordt bijvoorbeeld de onduidelijkheid over de definitie van stedelijk afval in de wetsvoorstellen behandeld.

Relevantie voor decentrale overheden

Het Comité van de Regio’s benadrukte in haar werkdocument dat een holistische benadering nodig is voor de transitie naar een circulaire economie. Overheden op alle bestuursniveaus moeten worden betrokken bij de uitvoering van het actieplan. Het Comité van de Regio’s is een orgaan dat zich bij uitstek inzet voor de betrokkenheid van decentrale overheden. De EU-afvalrichtlijnen zullen op hen een directe impact hebben, doordat het afvalbeheer vaak onder hun verantwoordelijkheid valt. Decentrale overheden zijn daardoor ook degenen die de afvalrichtlijnen moeten uitvoeren.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

Werkdocument Comité van de Regio’s
Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg Milieuraad 4 maart 2016, Kamerbrief

Meer informatie:

Nederlands standpunt EU-pakket circulaire economie bekendgemaakt, nieuwsbericht Europa decentraal
Nieuw Europees actieplan voor circulaire economie, nieuwsbericht Europa decentraal
MiliEUverkenner, Europa decentraal
Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
CvdR beducht op lastenstijgingen, AfvalOnline
Nederland steunt Europese focus op stedelijk afval, AfvalOnline
Circulaire plannen moeten eerst langs de Kamer, AfvalOnline
Commissiemededeling: EU-actieplan voor de circulaire economie, mededeling Europese Commissie