Rechtbank: ‘Amsterdam verleende geen staatssteun aan muziekcentrum MuzyQ’

14 oktober 2013Staatssteun

De garantstelling die de gemeente Amsterdam verleende aan muziekcentrum MuzyQ is geen staatssteun. Er was geen sprake van een ongunstige invloed op het handelsverkeer. Tot deze conclusie kwam de rechtbank van Amsterdam begin oktober 2013. De uitkomst van deze zaak kan een leidraad zijn voor andere decentrale overheden in soortgelijke kwesties.

Staatssteun?

De vraag die in deze zaak aan de orde kwam, was of de garantstelling van de Gemeente Amsterdam en het Stadsdeel Oost voor een lening van MuzyQ bij de Fries Groningse Hypotheekbank (FGH Bank) als staatssteun moest worden aangemerkt. Aangezien de in het geding zijnde garantstelling het handelsverkeer tussen lidstaten niet ongunstig zou beïnvloeden, kwam de rechtbank tot een afwijzend antwoord op deze vraag.

Casus

Het in Amsterdam gevestigde MuzyQ verhuurt oefenruimtes aan muziekanten. De gemeente en het Stadsdeel Oost hebben zich ten opzichte van de FHG Bank garant gesteld voor een door de ontwikkelaar van MuzyQ afgesloten lening. Na realisatie van het muziekcentrum heeft de ontwikkelaar het centrum verhuurd aan een bedrijf dat het centrum is gaan uitbaten. Dit bedrijf heeft echter geen huur betaald aan de stichting. Hierdoor kon de stichting niet aan haar verplichtingen jegens de FGH Bank voldoen. Hierop heeft de FGH Bank een beroep gedaan op de gemeentelijke garantstelling.

Geschil

Naast MuzyQ zijn er in de lokale regio ook andere bedrijven actief die oefenruimtes voor muziekanten aanbieden. Deze bedrijven (de eisers) stellen dat de hierboven uiteengezette constructie, onder andere, verboden staatssteun oplevert. Zij beargumenteren dat MuzyQ zonder de gemeentelijke garantie, dus onder normale markcondities, de hierboven besproken lening nooit had kunnen verkrijgen.

Dit niet-markconforme voordeel, zo stellen de eisers, moet als ongeoorloofde staatssteun in de zin van art. 107 lid 1 VWEU worden aangemerkt.

Oordeel rechtbank Amsterdam

De rechtbank stelt dat van verboden staatssteun pas sprake kan zijn als aan alle, cumulatieve, vereisten van artikel 107 lid 1 VWEU is voldaan. Één van deze vereisten is dat de betwiste maatregel een ongunstige invloed op de handel tussen lidstaten moet kunnen hebben.

Van een dergelijke een ongunstige invloed op het handelsverkeer is volgens de rechtbank geen sprake. De rechtbank is van oordeel dat MuzyQ een op de lokale, eventueel regionale, markt actieve instelling is en dat de oefenruimtes van MuzyQ geen internationale artiesten aantrekken.

Conclusie

Steun aan strikt lokaal of regionaal opererende ondernemingen kan dus in sommige gevallen buiten het Europees staatssteunverbod vallen. Zoals de rechtbank in deze zaak oordeelde, is het mogelijk dat dergelijke steun geen ongunstige invloed heeft op het handelsverkeer tussen lidstaten en dus geen staatssteun oplevert.

Door:

Lukas Ament, Europa decentraal

Bron:

Uitspraak rechtbank Amsterdam, C-13-519298 – HA ZA 12-667

Meer informatie:

Grensoverschrijdend effect, Staatssteun, Europa decentraal
Staatssteun, Europa decentraal