Rechtstreekse werking aanbestedingsrichtlijnen?

De deadline van 18 april 2016 voor de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen en de nieuwe concessierichtlijn gaat niet gehaald worden. Hierdoor leven er veel vragen over de mogelijke rechtstreekse werking van deze richtlijnbepalingen. De komende tijd zullen er meerdere initiatieven worden ontplooid om ook decentrale overheden meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over welke bepalingen uit de nieuwe Europese richtlijnen wel en mogelijk niet direct per 18 april al toegepast dienen te worden.

Verdere uitleg over rechtstreekse werking

Op de website van Europa decentraal kunt u nu al informatie vinden over rechtstreekse werking in het algemeen, alsmede over mogelijke rechtstreekse werking van aanbestedingsrichtlijnbepalingen. Europa decentraal heeft inmiddels ook een FAQ-overzicht gepubliceerd over rechtstreekse werking van nieuwe aanbestedingsrichtlijnbepalingen. Hierin zijn zowel de vragen die over dit onderwerp zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomsten georganiseerd door Europa decentraal en PIANOo begin dit jaar verwerkt, als helpdesk vragen die Europa decentraal met regelmaat ontvangt.

Duidelijkheid vanuit het Ministerie van EZ

Ook Minister Kamp van Economische Zaken heeft aangegeven de komende tijd meer duidelijkheid te willen scheppen over onder andere de rechtstreekse werking van bepalingen aangaande het nieuwe aanbestedingsregime voor sociale en andere specifieke diensten. Deze berichtgeving  zal verspreid worden via de website van PIANOo. Minister Kamp gaf dit aan tijdens de behandeling begin maart in de Tweede kamer van het wetsvoorstel gewijzigde Aanbestedingswet, dat dient ter implementatie van de nieuwe Europese richtlijnen.

Aanbestedingsregime sociale en andere specifieke diensten

Onder sociale en andere specifieke diensten vallen bijvoorbeeld diensten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die gemeenten  aanbesteden. Voorheen besteedden  gemeenten die diensten aan onder het zogenaamde IIB-diensten regime, wat nu per 18 april komt te vervallen. De eerste uitgewerkte informatieve handreikingen die vanuit het ministerie ter beschikking zullen worden gesteld, zullen komende week via de website van PIANOo gepubliceerd worden.

Vragen?

Mocht u als gemeente, provincie of waterschap vragen hebben over de rechtstreekse werking van Europeesrechtelijke bepalingen, dan kunt u terecht bij de helpdesk van Europa decentraal. Ook heeft Minister Kamp in de kamerbrief van 21 maart het volgende aangegeven: ‘Aanbestedende diensten die vragen hebben of denken in de knel te komen worden uitgenodigd hierover contact op te nemen met PIANOo.’ Samen met het ministerie kan dan met de aanbestedende dienst worden gezocht naar een praktische oplossing.

Door:

Ann-Marie Kühler, Europa decentraal

Meer informatie:

Rechtstreekse werking EU recht en beleid Europa decentraal
Rechtstreekse werking aanbestedingsrichtlijnen Europa decentraal
FAQ rechtstreekse werking Europa decentraal (april 2016)
Kamerbrief Minister Kamp 21 maart 2016 over onder meer rechtstreekse werking