REFIT Platform: 17 opinies gepubliceerd

5 september 2016Betere regelgeving

Op 27 en 28 juni is het gehele REFIT Platform bijeengekomen in Brussel om de Europese Commissie te adviseren over mogelijkheden en kansen voor verbetering van bestaande Europese regelgeving. De adviezen van het REFIT Platform aan de Europese Commissie zijn onlangs openbaar gemaakt. De Europese Commissie zal deze opinie formeel meenemen in het Commissie werkprogramma voor 2017.

Hoe is het advies tot stand gekomen?

De taak van het REFIT Platform is het identificeren van mogelijkheden voor verbetering van bestaande Europese regelgeving op het vlak van efficiëntie. Uitgangspunt is hierbij om onnodige (administratieve) lasten van Europese regelgeving voor burgers, bedrijfsleven en overheden te verminderen. Het Platform bestaat uit een stakeholdersgroep en een lidstatengroep. Meer informatie over het REFIT Platform leest u hier.

In de vergadering van 27 en 28 juni heeft het Platform uit de geselecteerde verbetersuggesties een afweging gemaakt over de wenselijkheid en haalbaarheid en is gekomen tot een gezamenlijke opinie.

Welke adviezen zijn er aan de Commissie uitgebracht?

Het REFIT Platform is op 27 en 28 juni het eens geworden over 17 opinies.  Deze opinies variëren in  onderwerpen en beleidsterreinen. Binnen het beleidsdossier Mededinging heeft het Platform twee adviezen uitgebracht die relevant zijn voor decentrale overheden. In de opinie zijn twee voorbeelden opgenomen die het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) heeft ingediend door middel van de publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU regelgeving’. Deze zullen hieronder kort besproken worden.

  1. Europese staatsteunregels en aanleg breedbandinfrastructuur

Het Platform adviseert de Commissie bij de aanleg van breedbandinfrastructuur om een lichtere toets voor staatsteun te hanteren, vergelijkbaar met de toets voor staatssteun die binnen het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) geldt. Tevens adviseert het REFIT Platform om een expertgroep binnen het Platform op te zetten. Tenslotte wordt er specifiek verwezen naar de casus Acces2Fiber uit het onderzoek Bridge! van Europa decentraal. Deze casus wordt gebruikt als illustratie van hoe Europese staatsteunregels in de praktijk knellend kunnen uitwerken voor de aanleg van breedbandinfrastructuur.

  1. Afstemming definities en procedures Europese staatsteunregels en Europees regionaal beleid.

Het Platform heeft het knelpunt van Europese regelgeving en beleid beoordeeld en erkent de lasten voor overheden, burgers en bedrijven. Het Platform adviseert de Commissie een divers pakket van maatregelen waaronder:

  • het verbeteren van de interne coördinatie binnen de Europese Commissie tussen verschillende Directoraten-generaal aangaande definities;
  • het ’staatsteunproof’ maken van Europese fondsen;
  • het eventueel uitsluiten van begunstigen van Europese fondsen van staatsteunregels;
  • het aanpassen van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) zodat bijvoorbeeld definities beter zijn afgestemd.

Ook in dit Platform advies wordt specifiek verwezen naar een casus uit  het onderzoek Bridge! van Europa decentraal, namelijk Energy Store.

Wat wordt er met de REFIT Platform opinie gedaan?

De Europese Commissie zal de opinie formeel meenemen in de totstandkoming van het Commissie werkprogramma 2017. Indien de Europese Commissie aspecten van de Platform opinie niet meeneemt in zijn Werkprogramma dan zal zij dit toelichten aan het Platform (comply or explain principe). De REFIT Platform opinie maakt geen deel uit van het Europese wetgevingsproces en is daarom enkel een advies aan de Commissie.

De eventuele vervolgacties van de Europese Commissie naar aanleiding van de adviezen van het REFIT Platform zullen te zijner tijd uiteraard te lezen zijn in de Europese Ster.

Door:

David Schutrups, Europa decentraal

Meer informatie:

Bridge!, Europa decentraal
Nieuwsbericht REFIT, Europa decentraal
Nieuwsbericht REFIT, Europa decentraal
Opinies, Europese Commissie
REFIT Platform, Europese Commissie
Better regulation, Europese Commissie