REFIT Platform bijeengekomen voor advies aan de Europese Commissie

11 juli 2016Betere regelgeving

Onlangs is het gehele REFIT Platform, bestaande uit de stakeholdersgroep en de lidstatengroep, bijeengekomen in Brussel om de Europese Commissie te adviseren over mogelijkheden en kansen voor betere Europese regelgeving. Dit advies zal de Europese Commissie meenemen bij het opstellen van het Commissie Werkprogramma 2017. Tevens zal het advies binnenkort gepubliceerd worden op de website van het REFIT Platform.

Wat is het REFIT Platform?

Het REFIT Platform is een aanvulling op het REFIT programma van de Commissie en beoogt nationale experts en diverse stakeholders te betrekken bij het Better Regulation proces. De taak van het REFIT Platform is het identificeren van mogelijkheden voor verbetering van Europese regelgeving op het vlak van efficiëntie. Uitgangspunt is hierbij om onnodige (administratieve) lasten van Europese regelgeving voor burgers, bedrijfsleven en overheden te verminderen.

Meer informatie over het REFIT Platform kunt u hier lezen.

Hoe is het advies tot stand gekomen?

Sinds januari 2016 is het REFIT Platform in verschillende samenstellingen bijeengekomen om reeds voorgedragen suggesties voor verbetering van Europese regelgeving in te schatten op haalbaarheid en aan te vullen met ondersteunende argumenten en concrete voorbeelden.

In de vergadering van 27 en 28 juni 2016 heeft het Platform uit de geselecteerde verbetersuggesties een afweging gemaakt over de wenselijkheid en haalbaarheid hiervan. Uiteindelijk is er een gezamenlijke opinie opgesteld. Het Platform heeft een diverse samenstelling. Het bestaat uit experts uit de verschillende lidstaten en ervaringsdeskundigen met kennis over diverse beleidsgebieden van de Europese Unie. In de opinie is geprobeerd rekening te houden met eenieder die direct of indirect te maken heeft met Europese wet- en regelgeving.

Wat is er precies besproken?

De precieze inhoud van de opinie zal op 21 juli 2016 gepubliceerd worden. Wel is bekend dat de opinie zeer uiteenlopende beleidsterreinen omvat welke relevant zijn voor decentrale overheden. Bovendien wordt ingegaan op specifieke knelpunten van Europese regelgeving op lokaal en regionaal niveau.

Wat wordt er met de Opinie van het REFIT Platform gedaan?

De Europese Commissie zal de opinie formeel meenemen in de totstandkoming van het Commissie werkprogramma 2017. Indien de Europese Commissie aspecten van de Platform opinie niet meeneemt, dan zal de Commissie dit toelichten aan het Platform. De opinie van het REFIT Platform  maakt geen deel uit van het Europese wetgevingsproces en is daarom enkel een advies aan de Commissie. Echter, gezien de waarde die de Commissie Juncker hecht aan betere regelgeving zal de Commissie het advies waarschijnlijk geïnteresseerd tot zich nemen.

Door:

David Schutrups en Femke Salverda, Europa decentraal

Meer informatie:

REFIT-Platform, Europese Commissie
Better regulation, Europese Commissie
REFIT, Europese Commissie
REFIT, Europa decentraal
Better regulation, Europa decentraal
Signaleringsloket, Europa decentraal