REFIT Platform: vijf nieuwe opinies gepubliceerd

Op 20 september is het REFIT Platform wederom bijeengekomen in Brussel om de Europese Commissie te adviseren over mogelijkheden en kansen voor verbetering van bestaande Europese regelgeving. Het Platform is het eens geworden over vijf nieuwe opinies. Deze adviezen zijn onlangs gepubliceerd. In ieder geval binnen het beleidsdossier Regionaal Beleid heeft het Platform nu twee adviezen uitgevaardigd die relevant zijn voor decentrale overheden, die werken met de Europese fondsen.

Hoe is het advies tot stand gekomen?

De taak van het REFIT Platform is het identificeren van mogelijkheden voor verbetering van bestaande Europese regelgeving op het vlak van efficiëntie. Uitgangspunt is hierbij om onnodige (administratieve) lasten van Europese regelgeving voor burgers, bedrijfsleven en overheden te verminderen. Het Platform bestaat uit een stakeholdersgroep en een lidstatengroep. Meer informatie over het REFIT Platform kunt u  in dit nieuwsbericht vinden.

Welke adviezen zijn er aan de Commissie uitgebracht?

De nieuwe opinies waarover het Platform overeenstemming heeft bereikt gaan over de beleidsdossiers Landbouw en Plattelandsontwikkeling en Regionaal Beleid. Met betrekking tot het beleidsdossier Regionaal Beleid heeft het Platform de volgende twee adviezen uitgevaardigd die relevant kunnen zijn voor decentrale overheden. Deze zullen hieronder kort besproken worden.

  1. Vermindering bureaucratie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Europees Sociaal Fonds (ESF).

Het Platform constateert dat de Europese Commissie  de lidstaten in het kader van controles om een grote hoeveelheid informatie vraagt. Het Platform adviseert daarom binnen de huidige programmaperiode  enkele kleine wijzigingen van  bestaande regelgeving omtrent EFRO en ESF fondsen. Het doel daarvan is dat regels beter worden toegelicht en de implementatie wordt versimpeld. Het gaat onder meer om wijzigingen omtrent:

  • aanvraagprocedures;
  • samenvattende rapporten;
  • publicatieverplichtingen;
  1. Administratieve procedures en monitorsystemen van cohesie beleid

Het Platform constateert dat administratieve procedures en monitoringsystemen van het Europese cohesiebeleid te strikt zijn in verhouding tot de behaalde voordelen. Het Platform adviseert aan de Europese Commissie om een economische impactanalyse uit te voeren op de administratieve procedures en monitorsystemen. Bovendien vermeldt het Platform in zijn opinie enkele specifieke verbeterpunten in regelgeving aangaande administratieve procedures en monitorsystemen. Het gaat om wijzigingen omtrent subsidiabele kosten, zoals:

  • Simplified Cost Options (SCO);
  • bedrijven in financiële moeilijkheden;
  • tweedehands apparatuur en werktuigen.

Wat wordt er met de REFIT Platform opinie gedaan?

De Europese Commissie zal de opinie formeel meenemen in de totstandkoming van het Commissie werkprogramma 2017. Indien de Europese Commissie aspecten van de Platform opinie niet meeneemt in zijn Werkprogramma dan zal zij dit toelichten aan het Platform (comply or explain principe). De REFIT Platform opinie maakt geen deel uit van het Europese wetgevingsproces en is daarom enkel een advies aan de Commissie.

De kwesties binnen het dossier Regionaal Beleid waarover het REFIT Platform een opinie heeft uitgevaardigd worden momenteel ook geanalyseerd door de High Level Group monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds. Om deze reden heeft het Platform de geïnventariseerde knelpunten en adviezen ook gericht aan deze High Level Group.

De eventuele vervolgacties van de Europese Commissie en reacties van de High Level Group naar aanleiding van de adviezen van het REFIT Platform zullen te zijner tijd uiteraard te lezen zijn in de Europese Ster.

Meer informatie:

Bridge!, Europa decentraal
Opinies, Europese Commissie
REFIT Platform, Europese Commissie
Nieuwsbericht REFIT, Europa decentraal
Nieuwsbericht REFIT, Europa decentraal
Better regulation, Europese Commissie
Better regulation, Europa decentraal
Regionaal beleid en structuurfondsen, Europa decentraal