Regionaal beleid prominent op Europese Agenda

Drie belangrijke conceptrapporten over het cohesiebeleid, de stedelijke agenda en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) zijn donderdag 26 februari behandeld in de Commissie Regionale Ontwikkeling van het Europees Parlement. Een verslag.

Concentratie vs. Flexibiliteit

Tijdens de bespreking van het conceptrapport cohesiebeleid van rapporteur Tamas Deutsch (HU/EPP) was veel discussie over de focus op concentratie of flexibiliteit. De Nederlandse Europarlementariërs in de commissie, Mathijs van Miltenburg  (ALDE) en Lambert van Nistelrooij (EPP), spraken zich beiden uit voor een focus op concentratie. “De Europese meerwaarde is dat we durven kiezen” aldus Van Nistelrooij.

Toekomstig cohesiebeleid

Het conceptverslag van Deutsch wordt breed gezien als een korte evaluatie van lopende zaken en een voorzet op de hervormingen van het toekomstig cohesiebeleid. De commissie Regionale Ontwikkeling stemt over het rapport op 5 mei 2015.

Elkaar versterken i.p.v. overlappen

Ten aanzien van de Juncker gelden roept Deutsch op om vooral te kijken hoe de twee investeringsinstrumenten elkaar kunnen versterken in plaats van te overlappen. De rapporteur vindt dat het cohesiebeleid dicht bij de oorspronkelijke doelstelling van het beleid moet blijven; namelijk het wegwerken van economische verschillen in Europa. Opvallend is dat de rapporteur een prominente rol aan cohesiebeleid toedicht om jeugdwerkeloosheid te bestrijden.

Investeringsplatform met EFSI

Rapporteur Lambert van Nistelrooij (NL/EPP) presenteerde in de middagsessie zijn conceptrapport voor het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Dit fonds wordt in de volksmond ook wel het Junckerfonds genoemd. Hij hield een pleidooi voor het oprichten van een investeringsplatform.

Voorstanders

Provincies en gemeenten ondersteunen de totstandkoming van een open investeringsplatform, waar potentiële financiers en projectinitiatieven elkaar kunnen ontmoeten en kansrijke projecten worden besproken.

Complementaire fondsen

Van Nistelrooij benadrukte dat de fondsen complementair aan elkaar zouden moeten zijn, en dat het zelfs wenselijk is om de structuurfondsen te combineren met het Junckerfonds bij financiering van regionale projecten. Zodoende kunnen beide fondsen een bijdrage leveren aan het bewerkstelligen van economische, territoriale en economische cohesie. Het conceptrapport wordt behandeld op 12 maart 2015 in Straatsburg.

“Vergeet de steden niet”

Tijdens het debat over het conceptrapport “de stedelijke dimensie van het Europees beleid – hoofdkenmerken van een Europese stedelijke agenda”, pleitte rapporteur Kerstin Westphal (DE/S&D) voor een betere coördinatie en afstemming met de steden:

“Een meerderheid van de Europeanen woont in een stedelijke omgeving. In 2050 zal 80% van alle EU-burgers in een stedelijke omgeving wonen. Veel van de uitdagingen voor de toekomst, zoals de economie, het klimaat, het milieu, sociale inclusie, hebben een sterke stedelijke dimensie. Het is daarom van groot belang dat steden een integraal onderdeel worden van het Europees beleid.”

Aanstellen stedelijk gezant lijkt tot discussie

Om ervoor te zorgen dat de stedelijke actoren al vanaf de eerste stappen worden betrokken bij de beleidsvorming, stelt Westphal het benoemen van een EU stedelijke gezant voor. Deze gezant monitort de stedelijke dimensie in alle aspecten van de beleidsvorming.

Dit leidde tot discussie in het Parlement. Een aantal Europarlementariërs voelde namelijk niets voor het optuigen van nieuwe bureaucratische structuren. Vervanging van bestaande structuren was wel bespreekbaar.

Gereedschapskist voor steden

Met dit voorstel wil Westphal “een gereedschapskist bieden waar steden kunnen halen wat ze nodig hebben.” Ze pleit dan ook voor een bottom up aanpak. De Commissie Regionale Ontwikkeling stemt over het conceptrapport op 17 juni 2015.

Door:

Milos Labovic en Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Conceptrapport Cohesiebeleid investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie, Europees Parlement
Mededeling “de stedelijke dimensie van het Europees beleid, hoofdkenmerken van een Europese stedelijke agenda”, Europese Commissie
Conceptrapport “de stedelijke dimensie van het Europees beleid – hoofdkenmerken van een Europese stedelijke agenda”, Europees Parlement