Regionaal Beleid

26 november 2013

De Europese Commissie wil de economische, sociale en territoriale samenhang tussen Europa’s regio’s versterken en grote verschillen op deze vlakken tussen de regio’s verkleinen. Dit doet zij via het regionaal beleid. Het Directoraat Generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO) is hier met name bij betrokken. Het regionaal beleid van de Europese Commissie kan bij sommige regio’s in de Unie dus ook doorwerken, afhankelijk van de doelstellingen en doelgroep van het betreffende regionale beleid. Sowieso hebben decentrale overheden in Nederland met dit regionaal beleid van doen voor zover het gaat om beschikbare Europese fondsen. De Europese Commissie gebruikt deze ter sturing en ondersteuning van het Europese regionale beleid.

Aandachtspunten

Bij regionaal beleid gaat het om investeringsbeleid waarmee de Unie streeft naar het:
– stimuleren van investeringen
– bijdragen aan banen
– verbeteren van het concurrentievermogen en economische groei, en het
– verbeteren van de levenskwaliteit en duurzame ontwikkeling.

Ondersteuning van de EU2020 strategie, het solidariteitsprincipe en het verkleinen van de bovengenoemde verschillen per regio zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Samenwerking

De Commissie wil territoriale cohesie scheppen en proberen de gevolgen van de financiële crisis tegen te gaan. Daarnaast is samenwerking tussen de regio’s van belang.

Cohesiebeleid

Om deze doelen te realiseren voert de Unie onder meer een cohesiebeleid. Dit beleid bevordert het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in de Unie. Daarmee levert het een bijdrage aan de verwezenlijking van de EU 2020-doelstellingen voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.

Diverse beleidsterreinen

Regionaal beleid bestrijkt een tal van beleidsthema’s waaronder:
– milieu en klimaatverandering
– visserij
– plattelandsontwikkeling
– vervoer
– informatiebeleid
– onderzoek en innovatie
– werkgelegenheid
– toerisme
– cultuur
– gezondheid
– onderwijs, etc.

Informatie voor decentrale overheden over het regionaal beleid van de Commissie kunt u vinden in het subdossier regionaal beleid. In dit dossier worden de onderwerpen met name vanuit de regionaal beleidsmatige invalshoek belicht. Voor de meer juridische invalshoek (bijvoorbeeld Europese regelgeving op het gebied van milieu, vervoer, interne markt etc. voor zover dit niet direct voortvloeit uit regionaal beleid) kunt u de separate hier beleidsdossiers op de website van Europa decentraal raadplegen.

Europese Structuur- en Investeringsfondsen

Ter ondersteuning en sturing van het communautaire regionale beleid maakt de Commissie gebruik van Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) mogelijk. Deze zijn soms ook beschikbaar voor decentrale overheden. Onder voorwaarden kan er bij de realisatie van bepaalde projecten een beroep worden gedaan op financiële middelen uit de verschillende Europese fondsen. Meer specifieke informatie over ESIF vindt u in het subdossier structuurfondsen.