Routekaart Europese Commissie om de interne markt een boost te geven

De Europese Commissie heeft op 28 oktober 2015 een nieuwe strategie voor de interne markt gepresenteerd. Het voorstel komt met nieuwe maatregelen die voordelen moeten gaan opleveren voor consumenten, professionals, innovatieve diensten en ondernemingen. Het blijkt dat veel interne marktregels niet bekend zijn bij decentrale overheden, waardoor zij niet alle kansen kunnen benutten.

Wat is de interne markt?

Eén van de belangrijkste pijlers van de Europese Unie is de ontwikkeling van de interne markt. In de interne markt van de EU wordt vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen verzekerd. Hierdoor worden economische grenzen en belemmeringen weggenomen. De EU heeft hiervoor verschillende regels opgesteld. Bijvoorbeeld de aanbestedingsregels, mededingingsregels en om staatssteunregels. Decentrale overheden krijgen ook te maken met deze wet- en regelgeving.

Wat is er precies afgesproken?

Volgens de Commissie moet er binnen de regels van de interne markt ruimte zijn voor innovatieve ideeën en nieuwe bedrijfsmodellen. De interne markt moet een boost krijgen. De Commissie heeft voor een doelgerichte aanpak op de volgende drie gebieden gekozen:

1. Het creëren van extra mogelijkheden voor consumenten, professionals en ondernemingen
Er zullen extra mogelijkheden voor consumenten, professionals en ondernemingen gecreëerd worden. Wetgevende- en handhavingsmaatregelen zullen getroffen worden om discriminatie van consumenten en ondernemingen tegen te gaan. Daarnaast zullen er maatregelen getroffen worden om kleine- en middelgrote en beginnende ondernemingen te helpen groeien. Een voorbeeld hiervan is dat de Commissie de btw-regelgeving wil vereenvoudigen en de kosten van registratie voor ondernemingen verminderen. Ook wil de Commissie  een dienstenpaspoort introduceren om de markt voor diensten te vergemakkelijken.

2. Het stimuleren van de modernisering en innovatie
De Commissie wil modernisering en innovatie binnen de interne markt stimuleren. Eén van de maatregelen hiervoor is het zorgen voor meer transparante, efficiënte en verantwoordelijke overheidsopdrachten. Een vrijwillig vooraf uitgevoerd beoordelingsmechanisme van aanbestedingsaspecten gaat door de Commissie mogelijk gemaakt worden bij bepaalde grote infrastructurele projecten.

3. Het verzekeren van praktische voordelen voor burgers
De interne markt moet ook gestimuleerd worden door burgers te verzekeren van praktische voordelen. Nieuwe belemmeringen op de dienstenmarkt moeten voorkomen worden. De Commissie zal een marktinformatie-instrument voorstellen voor het verbeteren van toezicht en het handhaven van EU-regels.

Om deze maatregelen optimaal uit te kunnen voeren gaat de Commissie samenwerken met de lidstaten en marktdeelnemers. In dit memo kunt u meer lezen over deze maatregelen.

Wat voor gevolgen heeft dit voor decentrale overheden?

De voorgestelde maatregelen van de Commissie zien op het vergroten van kansen binnen de interne markt. Doordat decentrale overheden door middel van bijvoorbeeld het aanbesteden van overheidsopdrachten en het subsidiëren van ondernemingen ook actief zijn op de interne markt, beïnvloeden zij deze ook. Ook decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving die belemmeringen op de interne markt weg moeten nemen.

Door:

Madeleine Broersen en Rosanne Witteveen, Europa decentraal

Bron:

Persbericht ‘Een verdiepte en eerlijkere eengemaakte markt’, Europese Commissie

Meer informatie:

Factsheet ‘A deeper and fairer Single Market’, Europese Commissie
Interne markt, Europa decentraal
Aanbesteden, Europa decentraal
Mededinging, Europa decentraal
Staatssteun, Europa decentraal