Ruime meerderheid Europees Parlement stemt voor Europese klimaatwet

23 april 2018

Het Europees Parlement heeft op 17 april 2018 een tweetal wetgevingsresoluties aangenomen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te kunnen behalen. De resoluties dragen bij aan het behalen van de EU-brede doelstelling van minder uitstoot en het klimaatakkoord van Parijs. De eerste resolutie betreft broeikasgasemissiereducties die buiten het Europees systeem voor emissiehandel vallen. De tweede resolutie ziet onder meer op een grotere rol voor bosbouw om klimaatverandering tegen te gaan. Voordat de wetgeving in werking kan treden, moet de Raad van de Europese Unie formeel goedkeuring verlenen.

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties

De eerste wetgevingsresolutie gaat over op het reduceren van broeikasgasemissies om aan de verplichtingen uit het klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen. De resolutie ziet op sectoren die niet onder het Europees systeem voor emissiehandel (ETS) vallen. Uiteindelijk moeten in 2030 de transport-, landbouw- en afvalsector en gebouwen in de EU gemiddeld 30% minder CO2 uitstoten dan in 2005. Deze genoemde sectoren zijn verantwoordelijk voor 60% van alle broeikasgasemissies in de EU. Door deze resolutie zullen de EU-lidstaten vanaf 2021 de uitstoot van broeikasgassen jaarlijks moeten verlagen.

Gevolgen Nederland

De Effort Sharing Regulation, zoals de klimaatwet officieel heet, maakt het mogelijk om het EU-brede doel van minder uitstoot van broeikasgassen op te knippen in nationale bindende doelstellingen. De Europese doelen zullen daarom in bindende nationale doelstellingen moeten worden omgezet. Voor Nederland zal dit betekenen dat er in 2030 36% minder uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 2005 moet zijn.

Meer bosbouw om klimaatverandering tegen te gaan

De tweede wetgevingsresolutie dicht een belangrijke rol toe aan bosbouw en landgebruik om klimaatverandering tegen te gaan. Deze resolutie valt binnen de LULUCF-sector (Land Use, Land-Use Change and Forestry) in het klimaat- en energiebeleid voor 2030. In 2030 moeten bossen, akkerlanden en graslanden meer broeikasgassen opnemen. Tegelijkertijd moet de uitstoot door bosbouw en landgebruik afnemen. Dit zal moeten leiden tot een balans tussen de uitstoot en opname van broeikasgassen in 2030. In de EU nemen bossen op dit moment jaarlijks het equivalent van bijna 10% van de broeikasgasemissies in de EU op. Om dit percentage te vergroten moeten lidstaten bijvoorbeeld nieuwe bomen planten in geval van ontbossing.

Bron:

EP backs national CO2 cuts and forestry plans to meet Paris climate targets, nieuwsbericht Europees Parlement

Meer informatie:

Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
Landinrichting, Europa decentraal
Europese klimaatwet verder aangescherpt, nieuwsbericht Europa decentraal
EU toch hard aan de slag met klimaatakkoord Parijs, nieuwsbericht Europa decentraal