Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

SER-advies beoordeelt uitgangspunten TTIP-onderhandelingen

25 april 2016Europees recht en beleid decentraal

Op 15 april 2016 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uitgebracht over TTIP. Naast arbeidsnormen met betrekking tot TTIP, gaat de SER in het adviesrapport ook in op de waarborgen in TTIP voor de bescherming van publieke belangen. Met het advies wil de SER een bijdrage leveren aan een weloverwogen beoordeling van inhoud en proces van TTIP door het kabinet en het Nederlandse parlement.

Aanleiding rapport

Aanleiding voor het onderzoek was een adviesaanvraag van de minister van Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking over het waarborgen van arbeidsnormen in het handels- en investeringsverdrag. Verder wordt in het uiteindelijke rapport van de SER onder andere ook aandacht besteed aan de waarborging van publieke belangen.

Beschermingsniveaus

De SER vindt dat Europa zijn hoge beschermingsniveaus moeten kunnen blijven handhaven en indien nodig kunnen verhogen. De doelen van TTIP, zoals betere afstemming van regelgeving, de vrijmaking van de dienstenmarkt, het verlagen van de tarieven, en de afspraken over investeringsbescherming, mogen het hoge Europese beschermingsniveau niet aantasten.

Geschillenbeslechting

De voorstellen van de Europese Commissie voor een publiek investeringshof zijn volgens de SER een goede stap om bestaande afspraken over ISDS te verbeteren. Vooralsnog zijn de voorstellen echter niet toereikend. Om het investeringshof echt te kunnen laten functioneren als een internationale rechterlijke instantie met een publiek en onafhankelijk karakter, stelt de SER een aantal verbeteringen voor. Eén daarvan is dat het investeringshof niet alleen zou moeten kijken naar de invoering en toepassing van een overheidsmaatregel, maar dat zij daarnaast zou moeten kunnen beoordelen of de overheid een bepaalde maatregel mag nemen om mens en milieu te beschermen. Dus ook andere belangen, zoals publieke belangen en arbeidsnormen, moeten onderhevig zijn aan een bindend geschillenmechanisme. Pas wanneer dit mechanisme echt ‘tanden’ heeft, kunnen er effectieve sancties worden opgelegd aan verdragspartijen.

Publieke belangen

Bovendien moet er in het verdrag veel ruimte blijven voor overheden om bepaalde diensten uit te zonderen in het kader van ‘algemeen publiek belang’. Dit is ook de inzet van de Commissie in de onderhandelingen. In haar rapport stelt de SER dat de EU en de VS hebben aangegeven dat deze handelsovereenkomst overheden niet verplicht om diensten te privatiseren dan wel belet om de reikwijdte uit te breiden van diensten die zij publiek aanbieden. Overheden worden daarom niet beperkt in de ruimte die zij hebben om publieke diensten aan te bieden en te behouden en om hier zelf over te beslissen.

Gelijkwaardige en betekenisvolle inbreng

De SER spreekt zich ook uit over de zorgen rondom het gebrek aan inspraak en gelijkwaardigheid van belanghebbenden van het TTIP-verdrag. Door transparant te zijn over de onderhandelingen kan het vertrouwen herwonnen worden. Geen van de belanghebbenden kan het consultatieproces domineren. De regering moet daarom tijdig communiceren over het verdrag aan de Tweede Kamer en het bredere publiek, zo stelt de SER.

Conclusie rapport

Het rapport van de SER geeft vooral duidelijkheid over de economische gevolgen van het TTIP-verdrag. De verwachting uit het rapport is dat er licht positieve effecten zullen zijn voor de werkgelegenheid en de loonvoet. Tegelijkertijd is het moeilijk om dit met zekerheid te bepalen, aangezien deze effecten zich over een langere periode uitstrekken en nauw verweven zijn met andere ontwikkelingen. Ook kunnen er negatieve effecten zijn voor bepaalde groepen bedrijven en werknemers. Er moet daarom veel aandacht worden besteed aan de uitwerking van de aanpassingsprocessen op de arbeidsmarkt, zodat de positie van deze benadeelde groep op de arbeidsmarkt verbeterd kan worden en indien nodig aan een nieuwe baan geholpen kan worden.

Door:

Petra Werkman en Madeleine Broersen, Europa decentraal

Bron:

Advies TTIP, SER

Meer informatie:

TTIP, Europa decentraal
Veelgestelde vragen over TTIP online, nieuwsbericht Europa decentraal
Unaniem SER-advies over waarborgen beschermingsniveaus in TTIP
, nieuwsbericht SER
Handelsverdrag TTIP mag mens en milieu niet schaden, nieuwsbericht NU

X