Hoe kunnen we lopende steun in overeenstemming met de nieuwe AGVV maken?

maart 2014

Onze provincie heeft de afgelopen jaren regelmatig de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) toegepast om ondernemingen te kunnen steunen. De AGVV is gebruikt om zowel steunregelingen als individuele steun ‘staatssteunproof’ te maken. Onlangs is de nieuwe AGVV in werking getreden. Hoe moeten wij omgaan met steun die is kennisgegeven onder de oude AGVV en die langer doorloopt dan dat deze verordening geldig is?

Antwoord in het kort

In de AGVV (zowel in de oude als in de nieuwe) zijn overgangsbepalingen opgenomen voor de overgang van de oude naar de nieuwe verordening. Hier kunt u gebruik van maken. Er is zowel een overgangsbepaling voor steunregelingen als een bepaling voor individuele steun.

Voor steunregelingen krijgen decentrale overheden een aanpassingsperiode van zes maanden om de regeling in overeenstemming te brengen met de nieuwe verordening. Individuele steun die op basis van de oude AGVV is verleend, blijft verenigbaar met de interne markt.

Staatssteunherzieningen

In het kader van het ‘State Aid Modernisation’ programma, is de Europese Commissie een aantal staatssteuninstrumenten aan het herzien. In december 2013 heeft de Commissie een ontwerp gepresenteerd voor een nieuwe AGVV. De definitieve nieuwe AGVV is op 1 juli 2014 inwerking getreden.

Overgangsrecht

Veel decentrale overheden hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de AGVV om steun ‘staatssteunproof’ te maken. Omdat de looptijd van steunmaatregelen soms langer is dan de looptijd van de oude AGVV, voorzien zowel de oude AGVV als de nieuwe AGVV in overgangsbepalingen.

Verschil steunregelingen en individuele steun

Aangezien de provincie de AGVV zowel op individuele steun als op steunregelingen heeft toegepast, is het van belang het onderscheid tussen beide vormen van steun te verduidelijken. Het verschil tussen individuele steun en steunregelingen is relevant omdat het overgangsregime dat van toepassing is op beide soorten steun verschilt.

Steunregelingen

Een steunregeling is volgens artikel 2, lid 15, van de nieuwe AGVV ‘elke regeling op grond waarvan aan ondernemingen die in de regeling op algemene en abstracte wijze zijn omschreven, individuele steun kan worden toegekend zonder dat hiervoor nog uitvoeringsmaatregelen vereist zijn, alsmede elke regeling op grond waarvan steun die niet aan een bepaald project is gebonden, voor onbepaalde tijd en/of voor een onbepaald bedrag aan één of meer ondernemingen kan worden toegekend’.

Individuele steun

Individuele steun is volgens artikel 2, lid 14, van de nieuwe AGVV ad hoc steun en steun die op grond van een steunregeling aan individuele begunstigden wordt toegekend.

Overgangsbepaling steunregelingen

Voor de overgangsbepaling voor steunregelingen moet men de oude AGVV raadplegen. Artikel 44 (3) bepaalt dat na het verlopen van de oude AGVV, alle krachtens die verordening vrijgestelde steunmaatregelen nog gedurende een periode van zes maanden vrijgesteld blijven. Na het verstrijken van deze ‘grace period’ moeten steunregelingen in overeenstemming met de nieuwe verordening zijn. Dit betekent dat indien de steunregeling niet (volledig) in overeenstemming is met de nieuwe verordening, een nieuwe kennisgeving zal moeten worden gedaan.

Overgangsbepaling individuele steun

Artikel 58, lid 1, van de nieuwe AGVV bepaalt dat deze verordening van toepassing is op individuele steun ‘die vóór de inwerkingtreding ervan is verleend, indien de steun voldoet aan de in deze verordening vastgestelde voorwaarden, met uitzondering van artikel 9’ (de publicatie en informatieverplichting).

Daarnaast bepaalt de nieuwe AGVV in artikel 58, lid 3, dat ‘alle individuele steun die vóór 1 januari 2015 wordt toegekend op grond van een op het tijdstip van de toekenning van de steun van kracht zijnde verordening … verenigbaar is met de interne markt en van de aanmeldingsverplichting is … vrijgesteld.’ Kortom: individuele steun die op basis van de oude AGVV is verleend, blijft verenigbaar met de interne markt en hoeft dus niet (opnieuw) te worden kennisgegeven. Voor regionale steun geldt dit echter niet.

Conclusie

Het overgangsregime voor steun verleend onder de oude AGVV verschilt dus al naar gelang het gaat om een steunregeling of om individuele steun. Steunregelingen blijven nog gedurende een periode van zes maanden vrijgesteld. Na het verstrijken van deze periode moeten steunregelingen in overeenstemming met de nieuwe verordening zijn. Individuele steun die op basis van de oude AGVV is verleend, blijft verenigbaar met de interne markt.

Meer informatie:

Nieuwe AGVV (Verordening (EG) Nr. 651/2014), Europese Commissie
Oude AGVV (Verordening (EG) Nr. 800/2008), Europese Commissie
Algemene Groepsvrijstellingsverordening, vrijstellingen, Staatssteun, Europa decentraal

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Tags

, ,