Moet onze provincie bij medebewindstaken ook beslissen over het al dan niet toepassen van LSP?

april 2010

Onze provincie is bezig met het vastleggen dan wel uitsluiten van de Lex Silencio Positivo (LSP) in regelgeving vallende onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn. Wij hebben ook te maken met regelingen waarbij wij vergunningverleners, toezichthouder en/of uitvoerder van een bepaalde regeling zijn, maar waarbij de procedure in departementale wet- en regelgeving is opgenomen. Moet onze provincie in die gevallen ook beslissen over het al dan niet toepassen van de LSP?

Versie april 2010

Antwoord

Daar waar decentrale overheden vergunningverlener, toezichthouder en/of uitvoerder van een bepaalde regeling zijn, maar waarbij de procedure in departementale wet- en regelgeving is opgenomen, zorgen de vakdepartementen voor toepassing dan wel uitsluiting van de LSP. De LSP is maar in één geval van medebewindsregelgeving van toepassing verklaard.

Overgangsregime

Voor decentrale overheden geldt er tot 1 januari 2012 een overgangsregime voor het wettelijk van toepassing zijn van de Lex Silencio Positivo als het gaat om vergunningen die worden verleend op grond van de Provinciewet, Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet op de bedrijfsorganisatie (art. 65 Dienstenwet). Tot dan moet een decentrale overheid voor de bedoelde vergunningen de LSP uitdrukkelijk van toepassing verklaren als er geen dwingende reden van algemeen belang bestaat om af te wijken van het LSP-beginsel.

Dwingende reden van algemeen belang

Wanneer er wel een dwingende reden van algemeen belang bestaat om de LSP niet toe te passen, dan hoeven decentrale overheden tot 1 januari 2012 niets te doen in de zin van het wettelijk uitsluiten van de LSP. Wel moet de decentrale overheid kunnen motiveren waarom wordt afgeweken van het beginsel van LSP.

Lex Silencio Positivo

Voor het Rijk geldt een dergelijke overgangsregeling echter niet. Het Rijk heeft in december 2009 in het Tijdelijk besluit Lex Silencio Positivo Dienstenrichtlijn vastgelegd op welke vergunningstelsels die zijn ingesteld op grond van regelgeving op rijksniveau de LSP niet van toepassing is. Art. 66 Dienstenwet biedt het Rijk de mogelijkheid om tot 2012 de vergunningstelsels waarvoor de LSP is uitgesloten op te nemen in een Algemene Maatregel van Bestuur.

Echter, welke regeling geldt er voor medebewindsregelingen waar er bij de uitwerking van deze wetgeving een taak is weggelegd voor de decentrale overheden. Mogen zij in dat geval gebruik maken van de overgangstermijn van art. 65 Dienstenwet?

Overzicht medebewind

De voormalige Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn (PID) heeft een overzicht opgesteld dat regelingen bevat waarbij decentrale overheden vergunningverlener, toezichthouder en/of uitvoerder van een bepaalde regeling zijn, maar waarbij de procedure in departementale wet- en regelgeving is opgenomen. Hierin is ook opgenomen voor welke regelingen het een vergunningstelsel betreft, en of voor het betreffende vergunningstelsel wel of niet de LSP van toepassing wordt.

Artikel 8.19 Wet Milieubeheer

Dit overzicht bevat slechts één bepaling waarop de LSP van toepassing is, art. 8.19 Wet Milieubeheer (Wm) betreffende de meldingsplicht bij verandering van een inrichting. In het tijdelijk besluit Lex Silencio Positivo Dienstenrichtlijn wordt de toepassing van de LSP hiervoor niet uitgesloten. In de Nota van toelichting bij het Besluit is expliciet aangegeven dat de toepassing van LSP voor de verklaring in art. 8.19 Wm mogelijk wordt geacht.

Wabo

De Wabo zal deze verklaring overigens vervangen door een omgevingsvergunning op de voorbereiding waarop eveneens de LSP van toepassing zal zijn. Decentrale overheden hoeven de toepassing van de LSP voor art. 8.19 Wm echter niet uitdrukkelijk vast te leggen. Uit de gekozen systematiek in de Dienstenwet vloeit al voort dat de LSP van rechtswege van toepassing is.

Overige vergunningstelsels

Voor de overige vergunningstelsels opgenomen in het overzicht medebewind is toepassing van de LSP om dwingende redenen van algemeen belang uitgesloten. De verschillende vakdepartementen dragen zorg voor het uitsluiten van de LSP.

Meer informatie:

Overzicht medebewindstaken, Rijksoverheid
Tijdelijk besluit Lex Silencio Positivo Dienstenrichtlijn
Hoe staat de Lex Silencio Positivo tegenover vergunningsstelsels die vallen onder de Dienstenrichtlijn? Praktijkvraag

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Tags

, , ,