Meld een knelpunt!

Via onze helpdesk kunnen decentrale overheden en hun belangenorganisaties, of gelieerde (samenwerkings)verbanden signalen van knellende Europese regels of Europees beleid melden bij het Signaleringsloket. Ingediende signalen worden meegenomen in (geanonimiseerde) rapportages die worden opgeleverd aan het ministerie van BZK en de koepelorganisaties van decentrale overheden.

Meld een signaal

Over het Signaleringsloket

Het Signaleringsloket is sinds 2008 bij Europa decentraal ondergebracht. Een van de aanleidingen voor de oprichting van het loket, is dat duidelijker inzichtelijk moet worden waarom de uitvoering van Europese regels en Europees beleid in de decentrale praktijk soms moeizaam blijkt. Door het registreren en verzamelen van knelpunten/signalen, kan uiteindelijk zowel aan (Europese) wetgevende kant als aan uitvoerende kant een verbeterslag Europese regelgeving en Europees beleid worden gemaakt. Die verbetering komt ten goede aan een juiste en efficiëntere uitvoering van Europese regelgeving en beleid in de praktijk.

lees meer

Voorbeelden van signalen

Jaarlijks constateert Europa decentraal, op basis van zijn dienstverlening aan decentrale overheden, tientallen knelpunten in de uitvoering van Europese regels en beleid door decentrale overheden. Hier vindt u enkele voorbeelden van eerder geregistreerde knelpunten.

lees meer

Resultaten van meldingen

Met betrekking tot een aantal knelpunten die Europa decentraal heeft ontvangen en voorgelegd aan de koepelorganisaties (VNG, IPO, UvW) en het ministerie van BZK zijn concrete resultaten op Europees niveau bereikt. Hier vindt u voorbeelden daarvan.

lees meer

Publicaties over signalen

Signalen over knellende Europese regels en beleid worden door Europa decentraal in diverse vormen vastgelegd. Zo betreffen de praktijkvragen soms ook een beschrijving van potentieel knellende regels of beleid. Hier vindt u diverse publicaties over signalen.

lees meer