Speech Macron: vergaande samenwerking in Europa en hervorming van EU nodig

De Franse president Emmanuel Macron sprak op 26 september 2017 in Parijs over zijn visie voor Europa. In deze speech herinnert Macron de lidstaten van de EU eraan dat zij de uitdagingen waar zij tegenaan lopen niet alleen kunnen oplossen. Hij benadrukt ook dat de organisatie van de Europese samenwerking niet in de huidige vorm kan blijven bestaan. Zijn voorstellen voor hervorming van de EU spitsen met name toe op het verhogen van de soevereiniteit, eenheid en democratie van Europa.

Eenheid in Europa

Solidariteit tussen burgers van de lidstaten van de EU kan volgens Macron versterkt worden door de sociale en belastingsystemen van de lidstaten steeds meer op elkaar af te stemmen. Dit zou ook kunnen helpen bij de strijd tegen belastingontduiking van multinationals zoals Facebook en Apple. Macron noemt bijvoorbeeld in zijn speech dat een dergelijke voorgestelde harmonisatie een voorwaarde zou kunnen zijn voor toegang tot Europese solidariteitsfondsen.

Democratie in Europa

De democratie van Europa zou kunnen worden verbeterd door het organiseren van Europa-brede debatten, zo stelt Macron. Daarnaast geeft hij als suggestie dat een deel van de zetels in het Europees Parlement verdeeld zou moeten worden op basis van transnationale kieslijsten. Dit betekent dat burgers van de EU mogelijk ook zouden kunnen stemmen op Europese politieke partijen en niet alleen op de huidige nationaal georiënteerde partijen. Ook snijdt Macron in zijn speech het onderwerp Brexit aan. Hij geeft aan zich voor te kunnen stellen dat het Verenigd Koninkrijk over een paar jaar weer een plek vindt in een nieuwe en hervormde EU.

Soeverein Europa

Daarnaast pleit Macron voor verdergaande samenwerking in de EU op het gebied van:

  • defensie;
  • migratie;
  • extern beleid;
  • duurzame ontwikkeling;
  • digitale wereld;
  • eurozone.

Hierbij noemt Macron diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld die van het creëren van een Europese militaire interventiemacht en het instellen van een Europees Asielbureau dat asielprocedures van de lidstaten harmoniseert. Met betrekking tot de eurozone steunt Macron al lange tijd het idee van een eigen budget met een Europese minister van financiën. Hiermee zouden gezamenlijke investeringen gedaan kunnen worden, maar het budget zou ook moeten zorgen voor meer stabiliteit.

Debat over de toekomst van Europa

De speech van Macron kan gezien worden als onderdeel van een Europa-brede discussie over de toekomst van de EU. Zo heeft de Commissie eerder dit jaar vijf scenario’s uiteengezet van mogelijke richtingen waar de EU naar toe zou kunnen gaan. Hierop aansluitend heeft de voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker, een zesde scenario uiteengezet in de jaarlijkse Staat van de Unie toespraak.

Europa van meerdere snelheden

Eén aspect van dit debat gaat over in welke mate en op welke wijze er verder geïntegreerd kan worden in de EU. Macron stelt in zijn speech bijvoorbeeld dat Frankrijk in 2024 een geheel geïntegreerde markt met Duitsland zou moeten vormen. Macron spreekt daarmee dan ook zijn steun uit voor een ‘Europa van meerdere snelheden’. Dit betekent dat wanneer lidstaten de wens hebben voor verdergaande integratie, zij daartoe de ruimte moeten krijgen. Dit staat recht tegenover de ideeën die Juncker heeft geuit in zijn Staat van de Unie toespraak. Juncker pleit namelijk voor een Unie van gelijke lidstaten en dus niet een ‘Europa van meerdere snelheden’.

Door:

Juliëtte Fredriksz

Bron:

President Macron’s Initiative for Europe: A sovereign, united, democratic Europe, ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken Frankrijk

Meer informatie:

Vrijheid, gelijkheid en rule of law: toespraak Staat van de Unie 2017, Europa decentraal
Macron outlines sweeping EU reform plans, Euronews
5 takeaways from Macron’s big speech on Europe’s future, Politico
Macron calls for new EU ‘strategic culture’, Politico
Macron sinks teeth into EU taboos in forward-looking speech, Euractiv
State of the Union 2017, Europese Commissie