Splitsingswet in overeenstemming met Europees recht

22 april 2013Vrij verkeer

Nederland is op 16 april in het gelijk gesteld door de Advocaat-Generaal (AG) van het Europese Hof. Het ging om een geschil tussen de Nederland en een aantal energiebedrijven over de Splitsingswet. Uit het advies – gericht aan het Europese Hof van Justitie – blijkt dat de verboden uit de Splitsingswet niet in strijd zijn met het Europees recht. Energienetten mogen niet aan commerciële bedrijven worden verkocht. De netwerken zijn nu in handen van provincies en gemeenten.

Achtergrond

De Splitsingswet (Wet onafhankelijk netbeheer) is ontworpen om beheerders van elektriciteitsnetwerken en leveranciers van elektriciteit te scheiden. Hierdoor worden energiebedrijven die beide diensten leveren verplicht om op te splitsen. Dit geldt ook voor de energiebedrijven Delta, Essent en Eneco. De drie firma’s zijn een procedure begonnen tegen de Nederlandse staat op grond van strijdigheid met het Europees recht. De drie zaken zijn uiteindelijk voor de Hoge Raad verschenen.

Hoge Raad

Op 24 februari 2012 heeft de Hoge Raad de behandeling van de zaken geschorst om de volgende prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie in Luxemburg:

– Valt het privatiseringsverbod (een belangrijk onderdeel van de Splitsingswet dat bepaalt dat netbedrijven in publieke handen moeten zijn) onder het eigendomsrecht waarover in het Verdrag van de werking van de EU sprake is?
– Zo ja: klopt het dan dat de regels met betrekking tot het vrij verkeer van kapitaal in dit geval niet van toepassing zijn?
– En ten slotte: worden met de Splitsingswet zuiver economische belangen nagestreefd, of bevordert de wet algemene belangen die beperking van het vrij verkeer van kapitaal kunnen rechtvaardigen?

Conclusie AG

Voordat het Hof een besluit neemt in een zaak, geeft een AG eerste advies. Hoewel het advies niet bindend is, wordt het vaak overgenomen door het Hof. In deze zaak heeft de AG geoordeeld dat de Splitsingswet strookt met het Europees recht. De AG is tot de volgende conclusies gekomen:

– Het privatiseringsverbod voor distributienetbeheerders valt onder een uitzonderingsbepaling van het Europees Verdrag.
– De regels van vrij verkeer van kapitaal zijn wel van toepassing. De AG komt echter – net als de Hoge Raad – tot de conclusie dat de beperkingen gerechtvaardigd zijn. De verboden waarborgen een eerlijke concurrentie en voorkomen een netmonopolie.

Uitspraak

Het Hof zal kennis nemen van het advies en over een paar maanden uitspraak doen. Vervolgens moet de Hoge Raad tot een eindvonnis komen.

Door:

Karin van den Brand en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

Conclusie advocaat-generaal

Meer informatie:

Vrij verkeer, Europa decentraal