Staatssecretaris Mona Keijzer neemt actieagenda Beter Aanbesteden in ontvangst

19 februari 2018Aanbesteden

Op vrijdag 16 februari 2018 nam staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de actieagenda Beter Aanbesteden in ontvangst. Deze overhandiging vond plaats tijdens haar bezoek aan het Amsterdamse bedrijf NPSP dat duurzame kunststoffen produceert. In deze agenda staan aanbevelingen en concrete acties om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. Kenniscentrum Europa decentraal is in samenwerking met Rob Jonkman, regiovertegenwoordiger Noord van het traject Beter Aanbesteden, betrokken geweest bij de totstandkoming van de actieagenda.

Actieagenda Beter Aanbesteden

De actieagenda Beter Aanbesteden brengt in kaart hoe publieke organisaties en ondernemers effectiever kunnen omgaan met de verplichtingen bij het inkopen van werken, leveringen of diensten. Aanbestedende diensten en inschrijvende partijen hebben gezamenlijk 31 aanbevelingen en 23 acties opgesteld om succesvoller aan te besteden. Het traject heeft onder meer geresulteerd in het advies aan inkopers om hun voorgenomen aanbestedingen zo vroeg mogelijk te publiceren en te zorgen voor transparante voorwaarden. Verder wordt aanbevolen om het onnodig samenvoegen (‘clusteren’) van kleine aanbestedingen te voorkomen, zodat ook het mkb (zoals NPSP) meer kansen heeft op deze opdrachten. Daarnaast zijn er afspraken met het bedrijfsleven gemaakt om het kennispeil van inkopers actief te bevorderen door het organiseren van marktdagen.

Rol Kenniscentrum Europa decentraal

Kenniscentrum Europa decentraal was betrokken bij een van de actiepunten: “Het ontwikkelen van een formulier voor de evaluatie na afloop van de aanbesteding”. Het evaluatieformulier kan door de aanbestedende dienst na afloop van de aanbesteding aan iedere inschrijver dan wel interne opdrachtgever worden toegestuurd. Vervolgens geven inschrijvers via het evaluatieformulier onder meer een beoordeling over de gekozen aanbestedingsprocedure, de gunningscriteria en de mogelijkheid tot het aandragen van innovatieve oplossingen. Daarnaast kunnen inschrijvers verzoeken om een gesprek met de aanbestedende dienst. Dit moet leiden tot een kwaliteitscyclus die zowel voor ondernemers als de aanbestedende dienst leidt tot betere resultaten.

MKB Nederland Noord/VNO-NCW Noord en de gemeente Opsterland zijn de verantwoordelijke partijen voor dit actiepunt. Rob Jonkman, regiovertegenwoordiger Noord van het traject Beter Aanbesteden, wethouder van de gemeente Opsterland en lid van de Raad van Toezicht van Europa Decentraal, voerde de regie bij de totstandbrenging van het evaluatieformulier.

Door:

Matthijs Binnema, Chris Koedooder en Marieke Merkus, Europa decentraal

Bron:

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden, nieuwsbericht Rijksoverheid

Meer informatie:

Aanbestedingen, Europa decentraal
Aanbestedingsprocedures, Europa decentraal
Duurzaam aanbesteden, Europa decentraal
Actieagenda Beter Aanbesteden, rapport Rijksoverheid
Kamerbrief over actieagenda Beter Aanbesteden, Kamerbrief Ministerie van EZK
Actieplan aanbestedingen moet fiasco’s voorkomen, interview BNR Nieuwsradio
Mona Keijzer: aanbesteden moet beter, interview NPO Radio 1