Staatssecretaris Van Dam over de fitnesscheck van de vogel- en habitatrichtlijn

29 maart 2016Milieu Staatssteun

“Nederland wil de vogel- en habitatrichtlijn (VHR) in de huidige vorm behouden, bij nadere gedachtevorming in het kader van de fitnesscheck moet de focus gericht zijn op verbetering van de implementatie van de richtlijnen”. Dit stelt staatssecretaris Van Dam in het algemeen overleg over natuurbeleid dat op woensdag 23 maart jl. plaatsvond in de Tweede Kamer commissie Economische Zaken.

Stand van zaken

Op verzoek van rapporteurs voor de fitnesscheck VHR in de Tweede Kamer, de heren Leenders (PvdA) en Heerema (VVD), licht de staatssecretaris de huidige stand van zaken op dit dossier en de vervolginzet van Nederland toe. Van Dam benadrukt dat het in Nederland van belang is dat er naar een goede verbinding wordt gezocht tussen natuurbeleid en economie en maatschappij. Er moet in toenemende mate worden gewerkt aan natuurinclusieve projecten.

Nederlands onderzoek

In opdracht van de Ministeries EZ en I&M, en van het IPO heeft onderzoeksinstituut Alterra Wageningen UR een onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van 16 verschillende casussen is in beeld gebracht welke kansen en knelpunten belanghebbenden ervaren bij de uitvoering van de VHR.  Daarnaast is eind 2015 door de Rijksoverheid een maatschappelijke consultatie in de vorm van een netwerkbijeenkomst en online dialoog georganiseerd. De uitkomsten van beide onderzoeken worden volgens de staatssecretaris meegenomen in het Nederlandse vervolgtraject.

Rapporteurs

De twee rapporteurs hebben de hulp ingeroepen van drie academische experts, zij hebben antwoord gegeven op een aantal technische vragen over de VHR. De nadruk ligt hier voornamelijk op de vraag of de huidige richtlijnen aangepast dienen te worden. Eenduidig antwoord op die vragen is dat aanpassing van de vogel- en habitatrichtlijnen niet nodig is. Betere nationale implementatie en uitvoering van de richtlijnen, met meer ruimte voor flexibiliteit, moet de focus zijn.

Grensregio’s

Kamerleden Leenders en Heerema spreken daarnaast de intentie uit werkbezoeken te ondernemen aan grensregio’s om de werking van de richtlijnen in de praktijk te onderzoeken en te praten met betrokkenen. Er staan bezoeken gepland aan Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Ook de staatssecretaris zet in op meer samenwerking op het niveau van het Europese natuurnetwerk. Er moet niet alleen gekeken worden naar nationale verantwoordelijkheden maar ook naar het Europees niveau voor de realisatie van doelen, met name in dezelfde biogeografische regio’s.

Expertcomités

Staatssecretaris Van Dam geeft tevens antwoord op de vraag van de rapporteurs welke expertcomités zich bezighouden met de implementatie van de Europese natuurwetgeving en de Nederlandse betrokkenheid daarbij. Zowel het habitatcomité als het ORNIScomité zijn betrokken bij de implementatie. Deze comités worden gecombineerd met de Expert Group on the Birds and Habitats Directives (NADEG). De leden komen tweemaal per jaar bijeen en spreken met name over monitoring, rapportages en kwesties rondom de uitvoering van de VHR.

Kwartiermaker biodiversiteit

Vanwege de nieuwe provinciale rol als mededepartement op het dossier biodiversiteit is Hugo van de Baan namens het IPO recentelijk benoemd als kwartiermaker. Hij gaat, in overleg met Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en met de NL PV EU in Brussel samen met het HNP, afspraken maken over vertegenwoordiging in en deelname aan o.a. de hierboven genoemde expertcomités. Hij zal tevens de invulling van en de inzet op de rol als mededepartement in alle provinciehuizen gaan toelichten.

Rol provincies

Van Dam geeft tijdens het algemeen overleg aan dat hij voor meerdere onderwerpen momenteel in gesprek is met provincies en het IPO. “Het natuurbeleid is gedecentraliseerd, maar het Rijk blijft eindverantwoordelijk.” De staatssecretaris doelt o.a. op monitoring- en rapportageverplichtingen en de inzet van meer groene boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) of natuurvrijwilligers.

Resultaten consultatie

Vóór de zomer publiceert de Europese Commissie naar verwachting een werkdocument met de conclusies van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn, inclusief eventuele vervolgstappen. Kort daarna zullen ook de rapporteurs Leenders en Heerema hun eindverslag presenteren aan de commissie Economische Zaken.  Deze conclusies komen vervolgens aan de orde tijdens de Europese Conferentie Toekomstbestendig Natuurbeleid op 28 t/m 30 juni van dit jaar. Deze high level conferentie wordt in het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap door Van Dam georganiseerd.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Brief, Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken d.d. 21 maart 2016
Brief, Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken d.d. 18 mei 2015

Meer informatie:

Vogel- en habitatrichtlijn, Europa Decentraal
Artikel, Europa Decentraal
Rapport, Alterra Wageningen UR
Nederlandse consultatie, Natuur in Uitvoering