Staatssteun: geef uw feedback op de richtsnoeren voor risicofinanciering en de richtsnoeren voor klimaat-, energie- en milieusteun

In twee openbare raadplegingen vraagt de Europese Commissie feedback over de richtsnoeren voor risicofinanciering en de ontwerprichtsnoeren voor klimaat-, energie- en milieusteun. Beide raadplegingen gaan over conceptteksten van de richtsnoeren. De aanpassingen aan de richtsnoeren voor risicofinanciering zijn vooral gericht op de vereenvoudiging en verduidelijking van de regels. De ontwerprichtsnoeren voor klimaat-, energie- en milieusteun bevatten wijzigingen om aan te sluiten op de beleidsprioriteiten van de Green Deal.

Richtsnoeren voor risicofinanciering

MKB-ondernemingen die in een vroege fase van hun ontwikkeling zitten, ondervinden regelmatig problemen bij het aantrekken van investeerders op kapitaalmarkten. Dit geldt in het bijzonder voor innovatieve of snel groeiende ondernemingen. Op basis van de richtsnoeren voor risicofinanciering kunnen (decentrale) overheden steun verlenen aan het MKB, zodat ondernemingen toch de nodige financiering aan kunnen trekken. Uit de evaluatie van de richtsnoeren bleek dat deze goed werken om het marktfalen op te lossen, maar ook dat enkele regels vereenvoudigd en verduidelijkt kunnen worden. De Europese Commissie heeft nu de concepttekst van de richtsnoeren gepubliceerd en vraagt daarover uw feedback.

Welke wijzigingen bevatten de richtsnoeren?

  • Een aanpassing van de volgorde van de bepalingen, waardoor de leesbaarheid en de toepasbaarheid van de richtsnoeren verbetert. Zo worden de regels voor de voorafgaande beoordeling van risicofinancieringen gebundeld;
  • Een verduidelijking van de regels voor het leveren van bewijs waarmee marktfalen of een andere belemmering voor de toegang tot financiering moet worden aangetoond;
  • Inhoudelijk worden de richtsnoeren toegespitst op de toelaatbaarheid van de steun. Op dit moment bevatten de richtsnoeren ook veel informatie over het begrip staatssteun waardoor er te veel overlap is met de Mededeling betreffende het begrip “staatssteun”;
  • Definities en bewoordingen worden beter afgestemd op de relevante bepalingen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV, Verordening Nr. 2014/651). De inhoud van deze regels wordt daarbij niet veranderd.

U kunt uw feedback e-mailen naar de Europese Commissie tot 16 juli 2021. Onderaan deze webpagina vindt u verdere contactgegevens.

Ontwerprichtsnoeren voor klimaat-, energie- en milieusteun

Staatssteun voor projecten op het gebied van milieubescherming en energie-efficiëntie kan worden verleend op basis van de AGVV of de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020. De richtsnoeren worden herzien om aan te sluiten bij de beleidsprioriteiten van de Green Deal en recente wijzigingen in de energie- en milieuregelgeving. Bovendien bleek uit een evaluatie van de richtsnoeren dat verschillende bepalingen vereenvoudigd en geactualiseerd moeten worden. De Europese Commissie heeft de ontwerprichtsnoeren voor klimaat-, energie- en milieusteun 2022 gepubliceerd en vraagt hierover feedback.

Welke wijzigingen bevatten de richtsnoeren?

  • Er worden nieuwe soorten projecten toegevoegd waar overheden steun aan kunnen verlenen. Denk hierbij aan steun voor projecten op het gebied van schone mobiliteit, hernieuwbare energie, circulariteit en biodiversiteit. Ook moet het mogelijk worden om steunbedragen te verlenen die tot 100% van de financieringskloof dekken;
  • “Grote groene projecten” hoeven niet meer individueel aangemeld te worden bij de Commissie als zij uitgevoerd worden binnen een goedgekeurde steunregeling;
  • Nieuwe garanties moeten ervoor zorgen dat de steun niet verder gaat dan nodig is voor het behalen van milieudoelstellingen. In bepaalde gevallen zullen overheden belanghebbenden moeten raadplegen over de belangrijkste gevolgen van een beoogde steunregeling;
  • Mogelijkheden voor steun voor fossiele brandstoffen worden afgeschaald. Steun voor nieuwe investeringen in aardgas vallen alleen onder de richtsnoeren als ze aantoonbaar binnen de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 passen. Zo wordt de samenhang met andere relevante EU-beleidsdoelstellingen gewaarborgd.

U kunt uw feedback e-mailen naar de Europese Commissie tot 2 augustus 2021. Onderaan deze webpagina vindt u verdere contactgegevens.

Bron

Concept Mededeling, richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van risicofinancieringsinvesteringen (Engels), Europese Commissie
Herziening richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van risicofinancieringsinvesteringen (Engels), Europese Commissie
Concept Mededeling, richtsnoeren inzake staatssteun voor klimaat, energie en milieubescherming 2022 (Engels), Europese Commissie
Raadpleging over de herziene richtsnoeren voor klimaat-, energie- en milieusteun (Engels), Europese Commissie

Door

Hannah Koole en Laura Hollmann, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie

Staatssteun, Kenniscentrum Europa decentraal
Staatssteun risicokapitaal, Kenniscentrum Europa decentraal
Milieusteun, Kenniscentrum Europa decentraal
Toelichting herziening richtsnoeren voor risicofinanciering, Europese Commissie
Staatssteun: Commissie nodigt belanghebbenden uit om opmerkingen te maken over de voorgestelde ontwerprichtsnoeren klimaat-, energie- en milieusteun, Europese Commissie