Staatssteun scoreboard 2015 gepubliceerd: spreken de cijfers voor zich?

22 februari 2016Staatssteun

Nederlandse overheden verleenden in 2014 minder staatssteun dan overheden van andere lidstaten. Dit blijkt uit het nieuwe zogenoemde Scoreboard staatssteun, waarin de staatssteunuitgaven van de lidstaten van de EU tot en met 2014 zijn gebruikt. De cijfers zijn gebaseerd op feitelijke aangeleverde gegevens. Echter de wijze waarop staatssteun wordt gemeten, verschilt per jaar per lidstaat.

Scoreboard gegevens

De Europese Commissie verwerkt gerapporteerde informatie van de lidstaten in het Scoreboard staatssteun. Hierdoor krijgt de Commissie een beeld van de ontwikkelingen op staatssteungebied in de lidstaten. In tegenstelling tot de vorige editie(s) zijn nu ook duurzame milieusteunmaatregelen door veel lidstaten als staatssteun aangemerkt. Hierdoor kan de forste stijging van het totaal aan staatssteun in 2014 grotendeels worden verklaard.

Staatssteun t.o.v. het BBP

Alle lidstaten tezamen geven volgens het scoreboard 0,72% van het totale Bruto Nationaal Product van de Europese Unie uit aan steunmaatregelen. Dit is een vermeerdering ten opzichte van het jaar ervoor (0,49%). Nederland heeft echter als percentage van zijn BBP minder staatssteun verleend dan het Europees gemiddelde (ongeveer 0,34%). Alleen Spanje scoort een lager percentage.

Absolute bedragen

Uit het scoreboard blijkt dat de verleende staatssteun in Nederland in 2014 ruim 2 miljard euro was. Dit is een stijging van ruim 170 miljoen euro ten opzichte van 2013. Deze vermeerdering heeft vooral plaatsgevonden bij cultuur, sectorale steun, duurzame innovatie en milieusteun. De uitgaven voor regionale en KMO steun zijn daarentegen gedaald. Tot slot kan nog worden opgemerkt dat er nog altijd voor het overgrote merendeel gebruik wordt gemaakt van subsidies als steunvorm.

Rapportage 2016

Zoals gesteld wordt gebruik gemaakt van de rapportage bij het creëren van een Scoreboard. Voor dit Scoreboard 2015 heeft de Commissie gebruikgemaakt van de rapportage gegevens van 2014. De huidige rapportage (waarvan de deadline 18 maart is) zal dus de gegevens verzamelen voor het Scoreboard 2016 (dus over 2015).

Kennisgevingen-barometer

In de nieuwsbrief van de Europese Commissie wordt vermeld dat negen van de tien steunmaatregelen onder de AGVV zijn gebracht. Deze informatie in combinatie met de gegevens uit het Scoreboard, bevestigen ook deels de ontwikkeling die Europa decentraal in de kennisgevingen-barometer schetst. Hierbij dient nog wel te worden opgemerkt dat de vernieuwde staatssteunregels pas halverwege 2014 in werking zijn getreden.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Scoreboard state aid 2015, Europese Commissie

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Rapportage, Europa decentraal
Praktijkvraag ‘Moeten decentrale overheden in 2016 rapporteren over staatssteun’, Europa decentraal
Kennisgevingen-barometer, Europa decentraal
Overzicht staatssteun Nederland, Europese Commissie
State aid Weekly E-news, Europese Commissie