Nieuws

Publicatie: 28 januari 2019

Door:


Op woensdag 23 januari organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies een bijeenkomst over de fitness check water waarbij stakeholders hun standpunten voor de toekomst van het Europese waterbeleid met elkaar deelden.

Fitness check water

Eén van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn is sinds 22 december 2000 van kracht en tekent een uniform waterbeleid uit in de hele Europese Unie. De Europese Commissie is gestart met de evaluatie van deze richtlijn door een openbare raadpleging te openen. De consultatieperiode loopt tot en met maart 2019.
De openbare raadpleging evalueert de Kaderrichtlijn Water, de richtlijn grondwater, de richtlijn kwaliteitsnormen en de overstromingsrichtlijn. Het doel van de evaluatie is om te kijken naar de relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie en samenhang van de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om de regelgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verlichten.

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water is Europese wetgeving die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater uiterlijk in 2027 op orde is. Het gaat hierbij ook om herstel van leefgebied voor veel soorten vissen, libellen en amfibieën, het realiseren van vrij stromende rivieren om vissen vrije doorgang te bieden en het tegengaan van vervuiling. Zo moeten lidstaten aan de hand van stroomgebied-beheerplannen aangeven welke doelen ze stellen en welke maatregelen ze nemen.

Bijeenkomst HNP

Tijdens de stakeholderbijeenkomst in het HNP gaf de eerste spreker Hans Stielstra, plv. hoofd unit Clean Water DG ENVI, namens de Europese Commissie aan waarom er een fitness check voor de waterrichtlijnen is geopend en wat de Commissie hiermee hoopt te bereiken zoals hiervoor onder ‘fitness check water’ is aangegeven.
Vervolgens gaf Greet de Gueldre, co-voorzitter van de afvalwatercommissie Eureau, namens koepelorganisatie Eureau aan welke verbeterpunten zij graag zien: Eureau vraagt om meer EU-beleidscoördinatie binnen het beleidsveld water en in relatie tot andere EU-beleidsterreinen zoals landbouw en energie. Eureau merkt daarnaast op dat veel tot nu toe behaalde resultaten onderbelicht blijven.
Als laatste gaf Nenad Peric, beleidsadviseur milieu, namens koepelorganisatie Copa-Cogeca aan wat er op het gebied van milieukwesties kan worden verbeterd aan de waterrichtlijnen.
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een korte presentatie gegeven waarin de standpunten van de provincies uiteen werden gezet. Zo zien zij onder andere graag meer consistentie tussen de Kaderrichtlijn Water en andere Europese wet- en regelgeving zoals de Natura 2000 richtlijn en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Vervolgens hebben andere aanwezige partijen zoals de Unie van Waterschappen, Vewin en Wetsus gereageerd op de sprekers. Zo werd er door meerdere partijen aangegeven dat het halen van de doelstellingen in 2027 in de praktijk zeer waarschijnlijk niet gaat lukken en werd gepleit voor voortzetting van het Europees waterbeleid na 2027.
De Commissie schetste een aantal scenario’s voor het vervolg van de waterrichtlijnen na het sluiten van de consultatie: (1) er verandert niets aan de wetgeving en de doelstellingen moeten zijn behaald in 2027; (2) een aantal kleine wetswijzigingen op 2 of 3 belangrijkste onderwerpen; (3) alles wijzigen, zowel de doelstellingen als de uitvoer; (4) de wetgeving niet veranderen maar wel een actieplan opstellen waarbij wordt gekeken hoe uitvoering te verbeteren of versnellen. Afhankelijk van de ontvangen input op de fitness check en een aantal reeds beschikbare onderzoeksrapporten enerzijds en het aantreden anderzijds van een nieuwe Europese Commissie (najaar 2019) zal een scenario keuze worden gemaakt.

Europese natuurorganisaties

Europese natuurorganisaties hebben ondertussen aangegeven dat er niets aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water moet veranderen omdat de waterkwaliteit hierdoor sterk is verbeterd de laatste jaren. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland hebben aangegeven de doelen te willen afzwakken. Een aantal grote Europese natuurorganisaties waaronder WWF, Birdlife en Wetlands International hebben daarom een publieksactie opgezet met als doel zoveel mogelijk stemmen voor een positieve uitslag voor de kaderrichtlijn van de Europese publieksconsultatie te behalen.

Bronnen

Europese natuurorganisaties pleiten voor behoud KRW, nieuwsbericht landwerk
Fitness Check of the Water Framework Directive and the Floods Directive, Europese Commissie

Meer informatie

Europese Commissie evalueert de Kaderrichtlijn Water, nieuwsbericht Huis van de Nederlandse Provincies