Steunverlening maakt Achterhoek kunstmestvrij

2 februari 2018

De Achterhoek wil kunstmest vrij worden. Door middel van een pilot werken Gelderse boeren daarom samen om een milieuvriendelijk product te maken uit dierlijke mest, zodat kunstmest kan worden vervangen. De pilot wordt deels bekostigd door subsidie van de provincie Gelderland. Daarbij is rekening gehouden met de Europese (staatssteun)regels.

Green Deal

De pilot ‘Kunstmestvrije Achterhoek’ is via een zogenaamde Green Deal tot stand gekomen. Een Green Deal is een afspraak tussen de Rijksoverheid en een bedrijf, maatschappelijke organisatie of (decentrale) overheid om te innoveren op het vlak van duurzaamheid. Via Green Deals wil de Nederlandse overheid duurzame en vernieuwende projecten ondersteunen en aan deze projecten een bijdrage leveren door bijvoorbeeld obstructies – die door wet- en regelgeving gevormd worden – weg te nemen. De pilot heeft als doel om tot oplossingen te komen voor de mestproblematiek.

Mest en Europese regelgeving

Te veel mest is niet goed voor het oppervlaktewater en het grondwater. In Europa bieden onder andere de Meststoffenrichtlijn en de Nitraatrichtlijn het kader rondom het gebruik van mest in de EU-lidstaten. Deze richtlijnen voorkomen dat stoffen uit mest het grond- en oppervlaktewater vervuilen. In Nederland zijn deze richtlijnen onder andere geïmplementeerd en uitgewerkt in de Meststoffenwet, het Actieprogramma Nitraatrichtlijn en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Staatssteun

Om de pilot financieel te kunnen steunen, verleent de provincie Gelderland een subsidie aan LTO Nederland van 250.000 euro. Deze subsidie vormt staatssteun in de zin van artikel 107 lid 1 van het VWEU. De steun is gericht op het uitwisselen van ideeën over circulaire oplossingen voor mestvraagstukken en het opstellen van een passende business case. Door de subsidie op grond van artikel 21 van de Landbouwgroepsvrijstellingsverordening (LGVV) te verstrekken, kan dit ‘staatssteunproof’ worden gedaan. Hierdoor hoeft geen tijdrovende meldingsprocedure bij de Europese Commissie te worden doorlopen, maar kan worden volstaan met een kennisgeving.

Artikel 21 LGVV

De subsidie die de provincie Gelderland verstrekt, betreft ad-hoc steun op basis van artikel 21 LGVV. Op grond van dit artikel kan steun worden verleend voor acties inzake kennisoverdracht en ontwikkeling. De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder workshops en voorlichtingsacties. De steunintensiteit is op basis van dit artikel ten hoogste 100% van de in aanmerking komende kosten, waarvan de provincie gebruik heeft gemaakt.

Decentrale relevantie

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat Europese regels niet in de weg hoeven te staan om circulaire initiatieven te ondersteunen. Mede door de provinciale subsidie, die op grond van de LGVV is verstrekt, is de Achterhoek in de toekomst wellicht kunstmestvrij.

Door:

Matthijs Binnema, Europa decentraal

Bron:

Meer doen met mest: Europese primeur in de Achterhoek, nieuwsbericht Provincie Gelderland
Steunmaatregel SA.50100, register Europese Commissie

Meer informatie:

Landbouw en staatssteun, Europa decentraal
Landbouwvrijstellingsverordening, Europa decentraal
Green Deals, Europa decentraal
Factsheet Green Deals, Europa decentraal