Stijging aantal adviezen Commissie voor de milieueffectrapportages

1 mei 2014Milieu

De commissie voor de milieueffectrapportages (m.e.r.) heeft in 2013 57% meer wettelijk verplichte adviezen uitgebracht dan in 2012. Dit blijkt uit het jaarverslag 2013 van de Commissie m.e.r. Milieueffectrapporten dragen bij aan het milieubewustzijn van zowel (decentrale) overheden als marktpartijen en leiden tot milieuvriendelijker besluiten. De Europese MER-richtlijn verplicht decentrale overheden een milieueffectrapportage uit te brengen.

Bestemmingsplannen buitengebied

De toename van het aantal verplichte adviezen ten opzichte van 2012 is bijna geheel toe te schrijven aan rapportages voor bestemmingsplannen buitengebied. Het aantal vrijwillige adviezen daarentegen, bijvoorbeeld over de gewenste inhoud van een milieueffectrapport, daalde met 40% ten opzichte van 2012. De oorzaak hiervan is de stijging van tarieven voor vrijwillige adviestrajecten. Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat 80% van de adviezen meerwaarde heeft.

Milieueffectrapportage

Bij fysieke projecten met een mogelijk grote impact op het milieu moet een milieueffectrapportage worden opgesteld. Deze milieueffecten moeten al tijdens de voorbereiding van de plannen en programma’s in beeld worden gebracht. Dit gebeurt in de vorm van een milieueffectrapport. Hierdoor moeten (decentrale) overheden rekening houden met milieueffecten voordat definitieve beslissingen worden genomen. Een compleet overzicht van activiteiten waarvoor een m.e.r. verplicht is staat in het Besluit MER.

Nieuwe richtlijnen

De Europese MER-richtlijn is geïmplementeerd in onze nationale wetgeving en heeft daarom veel invloed op de praktijk van decentrale overheden. Ook moet het publiek bij een milieueffectbeoordeling worden betrokken. Onlangs keurde het Europees Parlement wijzigingen van de richtlijn goed. Deze moeten milieueffectbeoordelingen verduidelijken en verzekeren dat rekening wordt gehouden met biodiversiteit en klimaatveranderingen.

Door:

Lisanne Vis-Boer en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bron:

Nieuws, Meer adviezen, groot effect, Commissie m.e.r.

Meer informatie:

Milieueffectrapportage, Rijksoverheid
Milieueffectrapportages, Landinrichting, Milieu en Klimaat, Europa decentraal
Richtlijnen milieueffectrapportages, Europa decentraal
Nieuws, EP keurt wijzigingen richtlijn milieueffect beoordeling goed, Europa decentraal