Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Tag filter: Betere Regelgeving

Europese Commissie evalueert de Kaderrichtlijn Water

Eén van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn is sinds 22 december 2000 van kracht en tekent een uniform waterbeleid uit in de hele Europese Unie. De Europese Commissie is gestart met de evaluatie van deze richtlijn door een openbare raadpleging te openen. De consultatieperiode loopt tot en met maart 2019.

Lees het volledige bericht

Openbare raadpleging over chemische, product- en afvalwetgeving

Naar aanleiding van de roadmap over mogelijke uitdagingen voor het recyclen en hergebruiken van materialen voortkomend uit de wisselwerking van chemische, product- en afvalwetgeving heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend. Alle belanghebbenden, onder andere decentrale overheden, hebben de mogelijkheid hierop te reageren en eventuele problemen in deze wetgeving kenbaar te maken. De enquête is tot en met 29 oktober in te vullen op de website van de Commissie. Lees het volledige bericht

Openbare raadpleging langetermijnstrategie broeikasgasemissies

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs is een wereldwijde overgang nodig naar een wereldeconomie die het klimaat in de tweede helft van de eeuw niet verder zal aantasten. De Europese Commissie komt daarom met een voorstel voor een strategie voor de reductie van broeikasgasemissies en heeft een openbare raadpleging geopend waaraan belanghebbenden kunnen deelnemen.
Lees het volledige bericht

Aanbevelingen EU Task Force: grotere betrokkenheid van decentrale overheden bij EU-beleidsvorming

Een grotere betrokkenheid van nationale parlementen en decentrale overheden in EU-beleidsvorming. Dat is één van de aanbevelingen van de Task Force Subsidiariteit en Evenredigheid. De Task Force werd in de State of the Union van 2017 aangekondigd en later dat jaar opgericht om na te gaan hoe de EU-beginselen van subsidiariteit en evenredigheid beter kunnen worden toegepast. Vorige week dinsdag (10 juli 2018) heeft de Task Force zijn eindrapport en aanbevelingen gepresenteerd. Deze aanbevelingen kunnen worden gezien als een bijdrage aan het debat over de toekomst van de EU, dat in maart 2017 startte door de publicatie van het Witboek over de toekomst van Europa door de Europese Commissie.

Lees het volledige bericht

Congres Raad voor regelgevingstoetsing: nut en noodzaak van EU-effectbeoordelingen

Op vrijdag 19 juni 2018 organiseerde de Raad voor regelgevingstoetsing, ook wel bekend als het Regulatory Scrutiny Board (RSB), zijn tweede (jaarlijkse) congres. Onder andere Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, en Martin Selmayr, secretaris-generaal van de Europese Commissie, spraken op de bijeenkomst. Het nut van gedegen effectbeoordeling voorafgaand aan nieuwe Europese wetgeving en onafhankelijke toetsing hiervan werd meermaals benadrukt.

Lees het volledige bericht

Verzoek om voorbeelden luchtkwaliteitsmaatregelen voor EU-luchtkwaliteitsrichtlijn

In het kader van de Europese Agenda Stad vraagt het Partnerschap Luchtkwaliteit om voorbeelden van (on)succesvolle luchtkwaliteitsmaatregelen uit de (decentrale) praktijk. De input zal door het Partnerschap gebruikt worden voor de verdere implementatie van de EU-luchtkwaliteitsrichtlijn.  De best practices worden tevens gepubliceerd en vormen zo een voorbeeld voor de hele Europese Unie. Voorbeelden kunnen tot 15 november 2018 worden aangeleverd.

Lees het volledige bericht

Urban Agenda Partnerschap presenteert twaalf actiepunten ter bestrijding van stedelijke armoede

Gisteren heeft het Partnerschap Stedelijke Armoede zijn definitieve actieplan gepresenteerd. De partnerschappen zijn opgericht tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2016 met het Pact van Amsterdam. In de Partnerschappen werken Europese stedelijke gebieden en regio’s samen met de Europese Commissie en lidstaten aan een betere en sterkere stedelijke dimensie in het Europees beleid.

Lees het volledige bericht

REACH en vijf acties voor verbetering

De Europese Commissie heeft de Reach-verordening geëvalueerd. Het regelgevend kader van REACH zal niet worden gewijzigd, maar de uitvoering ervan kan volgens de Commissie worden verbeterd. De Reach-verordening biedt een uitgebreid wettelijk kader voor het produceren en gebruiken van chemische stoffen in de Europese Unie. REACH staat voor: registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen. De Commissie stelt naar aanleiding van haar evaluatie een aantal acties voor om de uitvoering van de Reach-verordening te verbeteren.

Lees het volledige bericht