Zonnepanelen op agrarische daken in Noord-Holland

In Noord-Holland gaat de provincie samenwerken met LTO Noord en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren. De provincie Noord-Holland ziet een belangrijke rol voor de agrarische sector in het versnellen van de energietransitie. Door de nieuwe samenwerking worden agrarisch ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd om zonnepanelen op hun daken te laten installeren. Hiermee wordt bijgedragen aan de energietransitie zonder dat landbouwgrond plaats moet maken voor zonneparken. (meer…)

Nederland gaat Europese klimaatdoelen voor 2020 missen

Middels de ‘2020-doelstellingen’ heeft de Europese Commissie een vermindering of verbetering van 20% van de uitstoot van broeikasgassen, energieverspilling en duurzame energie voor 2020 voorgesteld. Nederland heeft in reactie hierop zijn eigen streefcijfers vastgesteld en deze verwerkt in het Klimaatakkoord. Uit recent onderzoek van het Europees Milieuagentschap (EEA) en het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) blijkt echter dat Nederland zijn eigen klimaatdoelstellingen voor 2020, en de doelen op Europees niveau, niet zal behalen. Daarom heeft het kabinet een reeks maatregelen geïntroduceerd. (meer…)

Europese Green Deal: wat wil de nieuwe Commissie de komende tijd bereiken?

De Europese Green Deal moet een ambitieus en pragmatisch plan worden met als einddoelstelling een Europese Unie die in 2050 klimaatneutraal is. Om dit te bereiken wordt er beleid en wetgeving voorgesteld op veel verschillende gebieden, zoals: klimaat, energie, fondsen, circulaire economie, biodiversiteit, water, chemie en lucht. (meer…)

EU verbiedt pesticide thiacloprid

De Europese Commissie maakte dinsdag 22 oktober bekend dat de autorisatie van de pesticide thiacloprid niet wordt verlengd. De aankondiging volgt na een conclusie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Thiacloprid wordt beschouwd als hormoonontregelaar en is schadelijk voor de hormonale balans van mens en dier. EU-landen hebben reeds ingestemd om de vergunning voor het insecticide thiacloprid niet te verlengen wanneer het eind april 2020 afloopt. (meer…)

In gesprek met Henk Staghouwer | Landbouw in Groningen, het GLB, de stikstofaanpak en de bescherming van boerenbedrijven

Henk Staghouwer is gedeputeerde bij de Provincie Groningen waar hij onder andere landbouw en internationalisering in zijn portefeuille heeft. Daarnaast is Staghouwer lid van het Comité van de Regio’s vanuit de portefeuilles visserij en landbouw. Daarom gingen wij voor met hem in gesprek over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, kringlooplandbouw en het PAS. (meer…)

Interview Annie Schreijer-Pierik: “De komende vijf jaar zijn cruciaal”

Sinds september zijn Bert-Jan Ruissen (SGP) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) de vaste Nederlandse leden in de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Wat willen zij de komende jaren met hun nieuwe portefeuille bereiken? Voor deze landbouw-editie van de Europese Ster gingen we met hen in gesprek. In dit artikel vindt u een verslag van het interview met mw. Schreijer-Pierik. Het interview met dhr. Ruissen vindt u hier.

(meer…)

Interview Bert-Jan Ruissen (SGP): Landbouwcommissie Europees Parlement: mensen met hart voor de landbouw

Sinds september zijn Bert-Jan Ruissen (SGP) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) de vaste Nederlandse leden in de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Wat willen zij de komende jaren met hun nieuwe portefeuille bereiken? Voor deze landbouw-editie van de Europese Ster gingen we met hen in gesprek. In dit artikel vindt u een verslag van het interview met de heer Ruissen. Het interview met mevrouw Annie Schreijer-Pierik vindt u hier.

(meer…)

EU-landbouwbeleid: de huidige stand van zaken

Het EU-landbouwbeleid wordt hervormd. Het is nog niet duidelijk wat voor invulling het zogeheten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat krijgen, maar het Commissievoorstel voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) bevat in ieder geval een pakket aan bezuinigingen. De beoogde nieuwe Eurocommissaris voor landbouw, Janusz Wojciechowski, zal verantwoordelijk worden voor het uitvoeren van een beleid waar de komende tijd over onderhandeld wordt.

(meer…)

Commissie wil betere onderbouwing van Nederlandse klimaatplannen

De Europese Commissie heeft de voorlopige energie- en klimaatplannen van de lidstaten beoordeeld. Hoewel de plannen voor de periode van 2021 tot 2030 al redelijk ver gaan, schieten ze volgens de Commissie tekort om de gestelde doelen voor 2030 te halen. Nederland heeft over het algemeen de doelstellingen op orde, maar krijgt de aanbeveling om deze beter te onderbouwen met specifieke beleidsvoorstellen. De lidstaten moeten voor 2020 hun definitieve plan indienen.

(meer…)

Minister stelt Nederlandse prioriteiten bij evaluatie Kaderrichtlijn water

Op dit moment wordt de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) geëvalueerd door de Europese Commissie. In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wat de Nederlandse prioriteiten zijn bij eventuele aanpassingen aan de richtlijn. Het gaat daarbij onder meer over de lange-termijnambities voor waterkwaliteit na 2027, de opkomst van nieuwe chemische stoffen en het meten van voortgang.

(meer…)

Overhandiging brochure ‘de rol van de Nederlandse provincies in een duurzaam klimaatneutraal Europa’

Op 5 juni jl. werd het eerste exemplaar van de brochure ‘de rol van de Nederlandse provincies in een duurzaam klimaatneutraal Europa’ door de Noord-Hollandse Gedeputeerde Jack van der Hoek namens de 12 provincies overhandigd aan Ronald van Roeden, plaatsvervangend Permanent-Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU, Hagar Ligtvoet afdelingshoofd coördinatie Milieuraad, Circulaire Economie, Water en Pierre Schellekens, Kabinetschef van Eurocommissaris Cañete voor klimaatactie & energie.

(meer…)