Zonnepanelen op agrarische daken in Noord-Holland

In Noord-Holland gaat de provincie samenwerken met LTO Noord en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren. De provincie Noord-Holland ziet een belangrijke rol voor de agrarische sector in het versnellen van de energietransitie. Door de nieuwe samenwerking worden agrarisch ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd om zonnepanelen op hun daken te laten installeren. Hiermee wordt bijgedragen aan de energietransitie zonder dat landbouwgrond plaats moet maken voor zonneparken. (meer…)

Nederland gaat Europese klimaatdoelen voor 2020 missen

Middels de ‘2020-doelstellingen’ heeft de Europese Commissie een vermindering of verbetering van 20% van de uitstoot van broeikasgassen, energieverspilling en duurzame energie voor 2020 voorgesteld. Nederland heeft in reactie hierop zijn eigen streefcijfers vastgesteld en deze verwerkt in het Klimaatakkoord. Uit recent onderzoek van het Europees Milieuagentschap (EEA) en het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) blijkt echter dat Nederland zijn eigen klimaatdoelstellingen voor 2020, en de doelen op Europees niveau, niet zal behalen. Daarom heeft het kabinet een reeks maatregelen geïntroduceerd. (meer…)

EU verbiedt pesticide thiacloprid

De Europese Commissie maakte dinsdag 22 oktober bekend dat de autorisatie van de pesticide thiacloprid niet wordt verlengd. De aankondiging volgt na een conclusie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Thiacloprid wordt beschouwd als hormoonontregelaar en is schadelijk voor de hormonale balans van mens en dier. EU-landen hebben reeds ingestemd om de vergunning voor het insecticide thiacloprid niet te verlengen wanneer het eind april 2020 afloopt. (meer…)

In gesprek met Henk Staghouwer | Landbouw in Groningen, het GLB, de stikstofaanpak en de bescherming van boerenbedrijven

Henk Staghouwer is gedeputeerde bij de Provincie Groningen waar hij onder andere landbouw en internationalisering in zijn portefeuille heeft. Daarnaast is Staghouwer lid van het Comité van de Regio’s vanuit de portefeuilles visserij en landbouw. Daarom gingen wij voor met hem in gesprek over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, kringlooplandbouw en het PAS. (meer…)

Interview Annie Schreijer-Pierik: “De komende vijf jaar zijn cruciaal”

Sinds september zijn Bert-Jan Ruissen (SGP) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) de vaste Nederlandse leden in de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Wat willen zij de komende jaren met hun nieuwe portefeuille bereiken? Voor deze landbouw-editie van de Europese Ster gingen we met hen in gesprek. In dit artikel vindt u een verslag van het interview met mw. Schreijer-Pierik. Het interview met dhr. Ruissen vindt u hier.

(meer…)

Interview Bert-Jan Ruissen (SGP): Landbouwcommissie Europees Parlement: mensen met hart voor de landbouw

Sinds september zijn Bert-Jan Ruissen (SGP) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) de vaste Nederlandse leden in de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Wat willen zij de komende jaren met hun nieuwe portefeuille bereiken? Voor deze landbouw-editie van de Europese Ster gingen we met hen in gesprek. In dit artikel vindt u een verslag van het interview met de heer Ruissen. Het interview met mevrouw Annie Schreijer-Pierik vindt u hier.

(meer…)

EU-landbouwbeleid: de huidige stand van zaken

Het EU-landbouwbeleid wordt hervormd. Het is nog niet duidelijk wat voor invulling het zogeheten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat krijgen, maar het Commissievoorstel voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) bevat in ieder geval een pakket aan bezuinigingen. De beoogde nieuwe Eurocommissaris voor landbouw, Janusz Wojciechowski, zal verantwoordelijk worden voor het uitvoeren van een beleid waar de komende tijd over onderhandeld wordt.

(meer…)

Raadpleging Horizon Europa: deel uw mening over EU-investeringen voor onderzoek en innovatie

Wat voor Europese uitdagingen zouden volgens u met EU-gesubsidieerd onderzoek aangepakt moeten worden? Horizon Europa, het EU-programma voor onderzoek en innovatie (2021-2027), is een raadpleging gestart om alle belanghebbenden te betrekken bij de implementatie van dit programma. Wilt u uw steentje bijdragen aan het nieuwe Horizon Europa-programma en de EU-prioriteiten? Het is vanaf nu mogelijk uw mening te delen met de Europese Commissie. (meer…)

Decentrale overheden moeten voertuigen en vervoerscontracten duurzaam gaan aanbesteden

Overheden moeten bij de inkoop van voertuigen rekening gaan houden met nieuwe Europese duurzaamheidseisen. Eind mei is de gewijzigde richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen officieel aangenomen. In maart werd al een compromis bereikt tussen het Europees Parlement en de lidstaten. De richtlijn bevat nu minimumpercentages voor de aanbesteding van energie-efficiënte voertuigen en is van toepassing op alle aanbestedende instanties, dus ook decentrale overheden. Nederland heeft twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. (meer…)

Bijeenkomst: Green and Smart Mobility

Op donderdag 10 oktober organiseren de provincie Noord-Brabant, Brabant-Stad, Vlaams-Brabant en Metropolregion Rhein-Neckar de bijeenkomst: ‘Green and Smart Mobility – new solutions for the mobility of the future’ in Brussel. (meer…)

Voldoen aan Europese normen luchtkwaliteit blijft uitdaging ondanks verbetering

Het Nationaal Samenwerkingsplan Luchtkwaliteit (NSL) lijkt te hebben bijgedragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. Dat schrijft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris baseert zich daarbij op een beleidsdoorlichting van het NSL, die in februari al werd afgerond. Hoewel overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof zijn afgenomen, is het niet duidelijk in welke mate deze afname is toe te schrijven aan het NSL. (meer…)