Te weinig visie in Nederlands klimaatbeleid

24 oktober 2016

Nederland zal de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs niet halen als de politiek er niet in slaagt om klimaat- en milieubeleid voor de lange termijn te formuleren. Dit blijkt uit een advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Een nieuwe klimaatwet en de oprichting van een klimaatautoriteit moeten ervoor zorgen dat het tij keert. Dit advies werd op 13 oktober 2016 uitgebracht aan staatssecretaris I&M, Sharon Dijksma.

Lange termijn visie

Volgens de WRR domineert het korte termijn perspectief in het huidige Nederlandse klimaatbeleid. Een ferme aanscherping is vereist om nationale uitwerking te geven aan het COP21 akkoord en het Europese besluit dat alle lidstaten in 2019 moeten beschikken over een nationaal klimaat- en energieplan voor 2030. Een goede lange termijn visie is nodig om richting, samenhang en bestendigheid te geven aan beleidskeuzes.

WRR advies

In het advies stelt de WRR voor om een ambitieus emissiebudget voor broeikasgassen vast te leggen in een nationale klimaatwet. Die wet moet tevens voorzien in de oprichting van een klimaatautoriteit voor advisering, monitoring, coördinatie en maatschappelijke dialoog. Belangrijke randvoorwaarden zijn een publieke investeringsbank en de versterking van klimaatrelevante kennisinfrastructuur. “Een toekomstbestendig reguleringskader biedt op decentraal niveau ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe technieken en businessconcepten,” aldus de WRR.

Nederlandse investeringsbank

De WRR pleit voor de komst van een Nederlandse publieke investeringsbank die, commercieel nog niet rendabele, klimaatprojecten kan financieren. De meningen over de oprichting van zo’n investeringsbank lopen binnen Nederland uiteen. Het Centraal Planbureau (CPB) stelt dat zo’n overheidsbank nauwelijks iets oplevert voor de economie, het CPB zet vraagtekens bij de hoge verwachtingen en de omvang van de hefboom.

Pleitbezorgers zoals VNO-NCW, LTO Nederland en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwachten dat een investeringsbank een flinke impuls kan geven aan de kwakkelende investeringen in Nederland, met name op gebied van de energietransitie.

EFSI

De oprichting van een publieke investeringsbank kan het gebruik van het Europese fonds voor strategische investeringen (EFSI) versterken. Dit fonds stelt EU geld beschikbaar onder voorwaarde van nationale (private) cofinanciering. Momenteel is het Nederlands investering agentschap voor EFSI (NIA) verantwoordelijk voor het ontwikkelen van projecten die in aanmerking komen voor EFSI financiering.

Initiatief klimaatwet

In september 2016 dienden PvdA en GroenLinks reeds een initiatief-klimaatwet in bij de Tweede Kamer. Daarin worden klimaatdoelen vastgelegd: vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 95% in 2050 en een volledig duurzame energievoorziening. Staatssecretaris Dijksma betrekt het WRR advies bij de kabinetsreactie op dat initiatiefwetsvoorstel. “We moeten de afhankelijkheid van fossiele brandstof zien kwijt te raken.”

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Klimaatbeleid voor de lange termijn, Wetenschappelijk raad voor regeringsbeleid
Nieuwsbericht, NRC