Technische briefing Schengenpakket

4 december 2017Migratie

Op 28 november jl. heeft de het ministerie van Justitie en Veiligheid de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid door middel van een technische briefing op de hoogte gesteld van de inhoud van het Schengenpakket van de Europese Commissie.

Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid

De Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid houdt zich bezig met onderwerpen als grensoverschrijdende politiesamenwerking, terrorismebestrijding, georganiseerde criminaliteit en het vreemdelingen- en asielbeleid. De Kamercommissie controleert de regering door regelmatig te debatteren met de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Daarnaast behandelt de Kamercommissie nieuwe wetgeving en voert de commissie rondetafelgesprekken met personen en organisaties uit de praktijk.

Technische briefing Schengenpakket

Afgelopen september publiceerde de Europese Commissie enkele EU-voorstellen op het gebied van de Schengensamenwerking. Het betreft voorstellen over de verruiming van binnengrenscontroles en uitbreiding van de Schengenzone naar Bulgarije, Roemenië en op termijn Kroatië. Tijdens de technische briefing zijn de mededeling over het behoud en de versterking van Schengen in de zin van de verruiming van binnengrenscontroles Schengen, tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht en de uitbreiding van de Schengenzone – COM (2017) 570 en COM (2017) 571 – en het Fiche over het Schengenpakket behandeld.

In een technische briefing geven ambtenaren van een ministerie uitleg over de diverse technische aspecten van een bepaald dossier. Vervolgens krijgen Kamerleden de mogelijkheid politiek neutrale vragen te stellen. Een briefing kan openbaar of besloten zijn, afhankelijk van het onderwerp. In dit geval is er gekozen voor een besloten bijeenkomst. Door de technische briefing worden de woordvoerders van de fracties in staat gesteld om gemotiveerd het debat voeren over de Nederlandse onderhandelingsinzet. Naar verwachting zullen zij hier begin december met het kabinet over van gedachten wisselen.

Standpunt kabinet ten aanzien van Schengenpakket

Het kabinet heeft, in het licht van de aanhoudende terroristische dreiging en migratiedruk, begrip voor het voorstel tot herziening van de bestaande regelgeving. Met het voorstel wordt een duidelijker juridisch kader gecreëerd voor het uitvoeren van de binnengrenscontroles, wanneer er voor een langere periode sprake is van een bedreiging van de interne veiligheid in een Schengenlidstaat.

Het kabinet is van mening dat deze maatregel slechts als uiterste redmiddel toegepast mag worden. Daarnaast benadrukt het kabinet dat de beoordeling en beslissing over de vraag of er sprake is van een bedreiging van de openbare orde en/of binnenlandse veiligheid behoort tot de exclusieve bevoegdheden van de lidstaten.

Door:

Marieke Merkus, Europa decentraal

Meer informatie:

Migratie, Europa decentraal
Herziening Dublin-verordening: eerlijke verdeling van asielzoekers, nieuwsbericht Europa decentraal
Gevolgen EU herplaatsingsbeleid van asielzoekers voor Nederland en gemeenten? Praktijkvraag Europa decentraal
Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid, Europa Nu