Tegemoetkoming voor gemeenten met tekort voor sociaal domein

12 november 2018

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op 1 november haar fondsen voor gemeentetekorten in het sociaal domein bekendgemaakt. In totaal is er € 200 miljoen beschikbaar voor 77 gemeenten.

Verschuiving van taken

Sinds 2015 valt het sociaal domein, waaronder jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit decentralisatieproces heeft ertoe geleid dat gemeenten zorg voor hun inwoners dienen in te kopen, waarvoor zij in sommige gevallen (Europese) aanbestedingsprocedures doorlopen.

Tekorten in sociaal domein

Veel gemeenten kampen met grote tekorten in het budget voor het sociaal domein. Met name de kosten voor jeugdzorg stijgen steeds meer. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur. De stijgende kosten worden volgens gemeenten onder andere veroorzaakt door snellere signalering van problemen door wijkteams, een stijging van problemen onder jongeren en de decentralisatie van de zorg. Om deze stijgende kosten te financieren boren gemeenten budgetten aan die eigenlijk bedoeld zijn voor zorg voor chronisch zieken of ouderenzorg. Ook maken gemeenten gebruik van geld voor posten die niet aan zorg gerelateerd zijn of van de algemene reserves. Veel gemeenten maken plannen voor bezuinigingsmaatregelen voor de jeugdzorg en hebben brandbrieven naar de Minister van Volksgezondheid gestuurd om melding te maken van de tekorten.

Fonds tekortgemeenten

Om aan deze tekorten tegemoet te komen is het Fonds tekortgemeenten ingesteld als onderdeel van het Interbestuurlijk Programma. Het Rijk en gemeenten dragen hier ieder de helft aan bij. Tot 15 september konden gemeenten een aanvraag voor financiële ondersteuning in het kader van het sociaal domein indienen. 88 gemeenten hebben een aanvraag ingestuurd en uiteindelijk komen 77 hiervan in aanmerking voor het fonds. Bij de overige gemeenten was het tekort in verhouding niet groot genoeg om in aanmerking te komen. Het totale tekort van de 77 gemeenten bedraagt € 488.822.586,-. De VNG heeft met het fonds € 200 miljoen beschikbaar gesteld en dit wordt verdeeld naar rato van de hoogte van het tekort in de gemeenten.

Plannen voor zorginkoop

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, heeft eerder in een Kamerbrief aangegeven dat hij samen met gemeenten en zorgaanbieders aan de slag gaat om de problematiek in het sociaal domein aan te pakken. Het is de ambitie van De Jonge om inkoop beter aan te laten sluiten bij de aard van het sociaal domein en de praktijk van de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning middels een tweesporenbeleid:

  1. Het met zorgaanbieders en gemeenten onderzoeken van oplossingen binnen de huidige regelgeving;
  2. Het in Europa verkennen van de ruimte om aanbesteden in het sociaal domein op passende wijze vorm te kunnen geven.

Op maandag 12 november is het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V) met de Ministers De Jonge en Dekker besproken in een wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer.

Bron:

Verdeling middelen Fonds tekortgemeenten bekend, VNG
Stijgende kosten jeugdzorg alarmerend, Gemeente.nu

Door:

Sharon Smedes en Marieke Merkus, Europa decentraal

Meer informatie:

Sociaal domein, Europa decentraal
Aanbesteden in het sociaal domein, Europa decentraal
Hugo de Jonge informeert Kamer over plannen in het kader van zorginkoop, nieuwsbericht, Europa decentraal
Trend: meer kort gedingen in het kader van aanbestedingen zorginkoop, nieuwsbericht Europa decentraal
Aanbesteden in het sociaal domein is een “last” voor gemeente Rotterdam, nieuwsbericht Europa decentraal
Merkbaar beter in het sociaal domein, Interbestuurlijk Programma