Praktijkvraag

26 februari 2018

Heeft het voorstel tot wijziging van de Jeugdwet en de Wmo 2015 een relatie met de uitvoering van Europeesrechtelijke verplichtingen door gemeenten?

Minister Hugo de Jonge (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft onlangs een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) weg te nemen. Welke wijzigingen brengt dit wetsvoorstel met zich mee voor gemeenten? Zijn de veranderingen van het wetsvoorstel ook gerelateerd aan de uitvoering van Europese regelgeving door gemeenten?

Bekijk het antwoord

Onderwerp:
Aanbesteden in het sociaal domein

Gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Naast de taken die zij al hadden op dit gebied, zijn er ook taken overgenomen van de Rijksoverheid. Met dit decentralisatieproces rijzen er bij decentrale overheden verschillende aanbestedingsvragen, omdat zij trajecten moeten opstarten voor de inkoop van zorg.

Gemeenten worden geconfronteerd met vraagstukken over bijvoorbeeld:
soort overheidsopdracht;
samenloop van aanbestedingstrajecten;
private en publieke samenwerking;
inbesteding;
exclusieve rechten;
subsidie of opdracht;
uitzonderingsbepalingen;
het Europese aanbestedingsregime (met name voor sociale diensten) onder richtlijn 2014/24;
mededinging;
staatssteun;
DAEB.

Meer informatie

Onderwerp:
Mededinging in het sociaal domein

Gemeenten hebben verantwoordelijkheden op het gebied van zorg in het sociaal domein. In dit kader zijn de volgende wetten (en diverse onderliggende regelgeving en besluiten) van toepassing: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);…

Meer informatie

Onderwerp:
Privacy in het sociaal domein

Bij de uitvoering van de taken die gemeenten hebben in het kader van het sociaal domein, worden veelvuldig persoonsgegevens verwerkt. Om een goede dienstverlening te kunnen verlenen, wordt het vaak…

Meer informatie
Hugo de Jonge informeert Kamer over plannen in het kader van zorginkoop

Op 4 juli 2018 heeft Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin de kern van de problematiek bij het…

Meer lezen
Trend: meer kort gedingen in het kader van aanbestedingen zorginkoop

Binnen het sociaal domein is een trend waar te nemen van een toename van aanbestedingsrechtelijke geschillen. Zo behandelden de voorzieningenrechters van de rechtbank Rotterdam en de rechtbank Gelderland in oktober…

Meer lezen

Praktijkvraag

18 april 2017

Is het aanbestedingsrecht van toepassing op een dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten in het kader van de Participatiewet?

Onze gemeente is voornemens om voor een aantal gemeenten werkzaamheden te gaan verrichten in het kader van de uitvoering van de Participatiewet. Het gaat daarbij om re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden en de uitvoering daarvan. De (uitvoerende) gemeente overweegt hiertoe een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met deze deelnemende gemeenten. In hoeverre kunnen de Europese aanbestedingsregels hierop van toepassing zijn? Rust op de gemeenten die de re-integratie uitbesteden aan onze (uitvoerende) gemeente een aanbestedingsverplichting of bestaat er ruimte voor een uitzondering op aanbestedingsplichten?

Bekijk het antwoord

X