Praktijkvraag

26 februari 2018

Heeft het voorstel tot wijziging van de Jeugdwet en de Wmo 2015 een relatie met de uitvoering van Europeesrechtelijke verplichtingen door gemeenten?

Minister Hugo de Jonge (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft onlangs een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) weg te nemen. Welke wijzigingen brengt dit wetsvoorstel met zich mee voor gemeenten? Zijn de veranderingen van het wetsvoorstel ook gerelateerd aan de uitvoering van Europese regelgeving door gemeenten?

Bekijk het antwoord

Onderwerp:
Aanbesteden in het sociaal domein

Gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Naast de taken die zij al hadden op dit gebied, zijn er ook taken overgenomen van de Rijksoverheid. Met dit decentralisatieproces rijzen er bij decentrale overheden verschillende aanbestedingsvragen, omdat zij trajecten moeten opstarten voor de inkoop van zorg.

Gemeenten worden geconfronteerd met vraagstukken over bijvoorbeeld:
soort overheidsopdracht;
samenloop van aanbestedingstrajecten;
private en publieke samenwerking;
inbesteding;
exclusieve rechten;
subsidie of opdracht;
uitzonderingsbepalingen;
het Europese aanbestedingsregime (met name voor sociale diensten) onder richtlijn 2014/24;
mededinging;
staatssteun;
DAEB.

Meer informatie

Onderwerp:
Mededinging in het sociaal domein

Gemeenten hebben verantwoordelijkheden op het gebied van zorg in het sociaal domein. In dit kader zijn de volgende wetten (en diverse onderliggende regelgeving en besluiten) van toepassing: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);…

Meer informatie

Onderwerp:
Privacy in het sociaal domein

Bij de uitvoering van de taken die gemeenten hebben in het kader van het sociaal domein, worden veelvuldig persoonsgegevens verwerkt. Om een goede dienstverlening te kunnen verlenen, wordt het vaak…

Meer informatie
Voorstel wetswijziging om privacybezwaren bij vroegsignalering weg te nemen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 februari 2019 een conceptvoorstel gepubliceerd voor een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De wetswijziging breidt de mogelijkheden voor het…

Meer lezen
Voortgang verbetering inkoop in het sociaal domein

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), heeft op 24 januari 2018 de Tweede Kamer door middel van een brief geïnformeerd over de voortgang van de verbetering…

Meer lezen
Grotere rol voor gemeenten bij inburgering loopt vertraging op

De nieuwe inburgeringswet die gemeenten meer regie moet geven over het uitvoeren van de inburgering van migranten loopt een half jaar vertraging op. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft aan…

Meer lezen
X