Tijdlijn Digitalisering

Publicatie van de wet of regeling: 8 juni 2000

Contact: en


De Richtlijn inzake elektronische handel ziet toe op de interne markt voor online diensten en creëert hiervoor een juridisch kader. Dit biedt rechtszekerheid aan zowel bedrijven als consumenten. De richtlijn speelde in op de destijds toenemende vraag naar én aanbod van digitale diensten binnen de EU. Het doel van de richtlijn was dan ook om obstakels voor grensoverschrijdende online diensten binnen de EU weg te nemen en zo de ontwikkeling van deze nieuwe markt verder te kunnen stimuleren.

De richtlijn, die in juli 2000 in werking trad, heeft geen rechtstreekse werking en diende daarom omgezet te worden in nationale wetgeving. Om dit te realiseren, is de Aanpassingswet Richtlijn inzake elektronische handel aangenomen. Deze aanpassingswet wijzigde het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de Economische Delicten.

Decentrale relevantie

Ook decentrale overheden bieden digitale diensten aan. Elektronische handel is aan de orde bij bedrijven die onderling of met consumenten online zaken doen, maar ook bij overheidsbedrijven die online zaken doen met andere marktpartijen of consumenten. Daarnaast kunnen decentrale overheden (indirect) met elektronische handel te maken krijgen. Uit de uitspraak Airbnb Ireland van het Europese Hof van Justitie (C-390/18) bleek bijvoorbeeld dat de bemiddelingsdiensten van Airbnb gekwalificeerd dienen te worden als ‘diensten van de informatiemaatschappij’. Deze diensten vallen onder de Richtlijn inzake elektronische handel. Voor decentrale overheden houdt dit concreet in dat zij bij het reguleren van Airbnb en gelijksoortige informatiediensten niet alleen rekening dienen te houden met de verdragsbepalingen over het vrij verkeer van diensten en de Dienstenrichtlijn, maar ook met de Richtlijn inzake elektronische handel. Eventuele beperkingen op de vrij verkeersregels – ten aanzien van informatiediensten – dienen dan ook aan de hieruit volgende beginselen te worden getoetst.

Stand van zaken

De Commissie publiceerde in 2018 een factsheet over e-commerce in de EU. Hierin werd de stand van zaken op een rijtje gezet en vooruit geblikt naar nieuwe wetgevingsvoorstellen met betrekking tot elektronische handel. Na twintig jaar werd namelijk uitgebreid gediscussieerd over een herziening van de Richtlijn inzake elektronische handel. Inmiddels is met de Digitale Dienstenwet het juridisch kader geactualiseerd.

Zie de hele tijdlijn
Tijdlijn Digitalisering