Tijdlijn Digitalisering

Publicatie van de wet of regeling: 21 november 2018

Contact: en


In 2017 werd de Single Digital Gateway Verordening voorgesteld. De Single Digital Gateway is een online centraal punt waarmee EU-burgers en bedrijven makkelijk toegang krijgen tot digitale overheidsdienstverlening in alle EU-lidstaten. Door deze toegang via één centrale portaal aan te bieden, worden belemmeringen voor burgers en bedrijven weggenomen. De verordening heeft als doel de interne markt beter te laten functioneren. 

Alle uitvoeringsorganisaties, waaronder decentrale overheden, moeten in het SDG-portaal een aantal diensten, producten en procedures digitaal beschikbaar stellen. Dit moet ook voor grensoverschrijdende gebruikers beschikbaar zijn. 

Informatie, procedures en producten

Op het gebied van informatieverstrekking door overheidsorganisaties moeten volgens de SDG-verordening informatie verstrekt worden over diensten die relevant zijn bij grensoverschrijdende activiteiten en de bijbehorende e-procedures. Dat gaat bijvoorbeeld om reizen, werk of pensioen, voertuigen, verblijf, onderwijs of stage, gezondheidszorg en burger- en familierechten. Burgers kunnen zo bijvoorbeeld het SDG-portaal gebruiken wanneer zij verhuizen naar een andere lidstaat of wanneer ze in een andere lidstaat een bedrijf willen starten. Bedrijven kunnen op het SDG-portaal onder meer informatie vinden over belastingen, overheidsopdrachten en bedrijfsvergunningen. 

Wat betreft procedures is het basisprincipe in de SDG dat belangrijke administratieve procedures voor zowel nationale gebruikers als buitenlandse gebruikers online kunnen worden doorlopen. 

Overheden moeten gebruikers ook online toegang geven tot verschillende procedures voor zaken zoals geboorte, verblijf, studie, werk, verhuizing en het starten van een bedrijf. In de verordening worden 21 procedures genoemd die online en grensoverschrijdend moeten worden aangeboden, waaronder: 

  • Geboorte: het aanvragen van een bewijs van registratie van een geboorte; 
  • Verblijf: aanvraag van bewijs van verblijf; 
  • Verhuizing: registratie van een adreswijziging en inschrijving van een motorvoertuig; 
  • Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijf: kennisgeving van een bedrijfsactiviteit en vergunningen voor de uitoefening van een bedrijfsactiviteit. 

Stand van zaken

De verordening heeft directe werking en trad in werking per 11 december 2018. De verplichtingen voor decentrale overheden waren echter pas later van toepassing. Sinds 12 december 2022 geldt de verplichting om te informeren: de (vertaalde) informatie en instructie over de procedures die moeten worden aangeboden moest vanaf deze datum beschikbaar zijn. Vanaf 12 december 2023 komt hier een procedureverplichting bij: de online procedures moeten toegankelijk zijn voor EU-burgers en bedrijven. 

Zie de hele tijdlijn
Tijdlijn Digitalisering