Toolkit: inzet van EU-fondsen voor de integratie van migranten

De Europese Commissie moedigt (decentrale) overheden aan om strategieën en projecten op te zetten voor de integratie van migranten. Om de nationale, regionale en lokale overheden hierbij te ondersteunen, presenteerde de Commissie op 24 januari 2018 een toolkit voor de inzet van EU-fondsen in het kader van integratie.

Financiering integratieprojecten

De Europese Unie heeft in haar Actieplan inzake integratie maatregelen vastgesteld om de integratie van migranten in de lidstaten te stimuleren ten behoeve van de sociale en economische samenhang. Daarnaast heeft de Europese Unie het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) opgezet voor de financiering van integratieprojecten voor de periode van 2014 tot 2020. Volgens Avramopolous (commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap) kan migratie door succesvolle integratie een kans voor iedereen worden. Integratie kan worden bevorderd door gebruik te maken van de diverse Europese fondsen die ter beschikking staan aan de lidstaten.

Inhoud toolkit

De toolkit van de Europese Commissie is bedoeld om (decentrale) overheden te ondersteunen bij het ontwerpen van lokale integratiestrategieën die vallen binnen de huidige begrotingsperiode van 2014 tot 2020. In de toolkit worden vijf prioriteiten voor doeltreffende integratiestrategieën op de lange termijn behandeld. Deze prioriteiten zijn:

  • Opvang;
  • Onderwijs;
  • Werk;
  • Huisvesting;
  • Toegang tot openbare diensten.

De toolkit beschrijft de grootste uitdagingen die in het kader van de vijf prioriteiten moeten worden aangepakt en voorziet daarbij in passende steunmaatregelen en een verwijzing naar het geschikte EU-fonds.

De rol van decentrale overheden bij integratie

Binnen alle genoemde prioriteiten uit de toolkit is er een taak weggelegd voor decentrale overheden. Op het gebied van onderwijs kunnen decentrale overheden verschillende EU-fondsen combineren om te komen tot inclusievere en niet-gesegregeerde scholen. Daarnaast kan een verbetering van de toegankelijkheid van voorzieningen worden gerealiseerd middels een beroep op het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF). Verder kunnen gemeenten een beroep doen op Europese fondsen in het kader van het realiseren van huisvesting voor vergunninghouders, waar zij op grond van de Huisvestingswet verantwoordelijk voor zijn. Bij het gebruik van EU-fondsen door decentrale overheden dient rekening te worden gehouden met de staatssteunregels en aanbestedingsregels.

Tot slot kunnen decentrale overheden migranten in het kader van hun zoektocht naar werk wijzen op het instrument van de Europese Commissie voor het opstellen van een vaardigheidsprofiel. Dit profiel maakt het voor migranten mogelijk om hun competenties te vertalen naar de Europese arbeidsmarkt.

Europese Subsidiewijzer VNG

Voor meer informatie en vragen over beschikbaarheid van Europese subsidies voor decentrale overheden in het kader van integratie van migranten kunt u terecht bij VNG Europese Subsidies. De Europese Subsidiewijzer van de VNG geeft een overzicht van de Europese fondsen waar gemeenten voor in aanmerking kunnen komen in de financieringsperiode van 2014 tot 2020.

Door:

Marieke Merkus en Fenna Eerenberg, Europa decentraal & Inge Bruijns, VNG

Bron:

Integratie van migranten: Commissie presenteert toolkit om lidstaten te helpen optimaal gebruik te maken van EU-fondsen, persbericht Europese Commissie
Toolkit on the use of EU funds, Europese Commissie

Meer informatie:

Europese Subsidies, VNG
Integratie en inburgering, Europa decentraal
Regionaal beleid en structuurfondsen, Europa decentraal