AVG – Tools en publicaties #2

5 maart 2018

De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt een aantal veranderingen mee voor het privacybeleid van onder meer decentrale overheden. De AVG wordt in Nederland beleidsneutraal geïmplementeerd, wat betekent dat het huidige recht wordt gehandhaafd, tenzij dit op grond van de AVG niet mogelijk is. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In dit overzicht presenteert Europa decentraal een aantal belangrijke tools en publicaties, toegespitst op de behandelde thema’s van deze speciale Ster-editie. Dit overzicht kan decentrale overheden helpen bij de voorbereiding op de inwerkingtreding van de AVG.

Dit dossier bevat informatie over diverse thema’s binnen de AVG. Het dossier is bedoeld voor directies, concernorganisaties en koepelorganisaties in de zorg, maar kan ook voor andere overheidsinstellingen, burgers en bedrijven interessant zijn.

Deze factsheet verwerkersovereenkomsten voor gemeenten biedt houvast bij het bepalen of een verwerkersovereenkomst verplicht is en wat er vervolgens in de overeenkomst moet zijn opgenomen.

Dit model van een verwerkersovereenkomst voor gemeenten kan als houvast gebruikt worden voor het opstellen van een verwerkersovereenkomst.

Dit model van verwerkersovereenkomsten is bedoeld voor directies, concernorganisaties en koepelorganisaties in de zorg, maar kunnen ook voor andere overheidsinstellingen, burgers en bedrijven interessant

In deze handreiking vindt u de totstandkoming van de structuur van het gemeentelijk Register van Verwerkingen, hoe u binnen de gemeente aan de slag kan met het register, en op welke manier het register ingevuld kan worden.

Dit voorbeeld van een register van verwerkingsactiviteiten geeft een idee hoe u verwerkingsactiviteiten kan registreren.

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u volgens de principes van Privacy by Design kunt werken.

De Europese nationale toezichthouders hebben in dit document richtsnoeren uiteengezet voor het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en de bepaling of een verwerking “waarschijnlijk een hoog risico inhoudt”.

De Europese nationale toezichthouders hebben in dit document richtsnoeren uiteengezet omtrent het melden van een inbreuk van persoonsgegevens.

Tools en publicaties uit AVG-special #1:

Deze handleiding is er voor iedereen die gegevens verwerkt en in het bijzonder voor organisaties die zich willen voorbereiden op de eisen van de verordening.

Dit stappenplan voor gemeenten biedt een globaal overzicht van de belangrijkste maatregelen die gemeenten moeten nemen ter voorbereiding op de AVG.

Met deze regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgen verwerkingsverantwoordelijken in tien stappen een beeld van waar zij aan kunnen werken om goed voorbereid te zijn op de AVG.

Met deze tool wil de Europese Commissie het bewustzijn en de kennis omtrent de AVG vergroten. De tool is gericht op burgers, ondernemingen en overheidsinstanties.