Transparantieverplichtingen in AGVV & LGVV treden binnenkort in werking

27 juni 2016Staatssteun

Decentrale overheden die staatssteun verlenen onder toepassing van de AGVV en de LGVV, dienen vanaf 1 juli 2016 rekening te houden met de transparantievereisten die zijn opgenomen in deze en andere verordeningen. Als voorwaarde om steun toe te kennen overeenkomstig de AGVV en LGVV, moet met ingang van 1 juli 2016 over bepaalde steunmaatregelen op een nationale website informatie bekend worden gemaakt over deze steunmaatregelen en de begunstigden ervan.

Transparantie

De Europese Commissie heeft aangegeven dat transparantie één van de speerpunten is van de modernisering van de staatssteunregels. Transparantie draagt bij aan compliance, rechtszekerheid en verantwoording, aldus de Commissie. De AGVV (Algemene Groepsvrijstellingsverordening) en LGVV (Landbouwvrijstellingsverordening) zijn zo aangepast dat alle steunverleningen boven een bepaald bedrag (zie hieronder) openbaar moeten worden gemaakt.

Wanneer geldt de transparantieverplichting?

De eisen met betrekking tot transparantie zijn neergelegd in artikel 9 van de AGVV en LGVV. Voor steun die op of na 1 juli 2016 wordt verleend onder toepassing van de AGVV of de LGVV, gelden de transparantieverplichtingen voor iedere individuele steunverlening van meer dan €500.000,-. Voor steun die wordt verleend onder de LGVV aan begunstigen actief in de primaire landbouwproductie, gelden de transparantieverplichtingen voor iedere individuele steunverlening van meer dan €60.000,-. De verplichtingen ten aanzien van transparantie gelden ook voor steun die op of na 1 juli 2016 wordt verleend op basis van een regeling die vóór 1 juli 2016 al is kennisgegeven. Voor steunverleningen die plaats hebben gevonden vóór 1 juli 2016 geldt de transparantieverplichting niet.

Binnen 6 maanden publicatie op nationale staatssteunwebsite

Ten einde te voldoen aan de transparantieverplichtingen uit de AGVV en LGVV, komt er een nationale staatssteunwebsite waarop de benodigde informatie wordt gepubliceerd. De in artikel 9 AGVV en LGVV bedoelde gegevens dienen binnen zes maanden vanaf de datum van de toekenning van de steun te worden gepubliceerd. Ter illustratie: in het geval op 1 juli 2016 een decentrale overheid een onderneming onder toepassing van de AGVV steun verleent ten hoogte van €1.000.000,-, dan dient de vereiste informatie uiterlijk 1 januari 2017 bekend te zijn gemaakt. Vervolgens dienen gegevens ten minste tien jaar vanaf de datum waarop de steun is verleend, beschikbaar te blijven.

Verschil met jaarlijkse staatssteunrapportage

Decentrale overheden ontvangen ieder voorjaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek om rapportage aan te leveren. De eisen met betrekking tot transparantie staan echter los van de verplichting tot het aanleveren van jaarlijkse rapportage. De in het kader van de rapportage aangeleverde gegevens worden niet openbaar gemaakt; deze worden slechts gebruikt voor het zogeheten State Aid Scoreboard. Daarnaast is de verplichting met betrekking tot transparantie van toepassing op iedere individuele steunverlening hoger dan een bepaald bedrag. Het is dan ook mogelijk dat de transparantieverplichtingen van toepassing zijn op meerdere steunverleningen onder één en dezelfde regeling.

Door:

Lukas Ament, Europa decentraal

Meer informatie:

Procedures staatssteun, Europa decentraal
Kennisgevingsprocedure, Europa decentraal
FAQ AGVV, Europese Commissie
AGVV, Europese Commissie
LGVV, Europese Commissie