Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Hoe gaat het met de onderhandelingen van pakket circulaire economie?

10 juli 2017Duurzaamheid, milieu en klimaat

Op 30 mei 2017 is in Brussel de triloog tussen Europees Parlement, Raad van Ministers en de Europese Commissie over de wijziging van zes afvalrichtlijnen van start gegaan. Deze herzieningsvoorstellen voor afvalrichtlijnen zijn onderdeel van het pakket circulaire economie. Het doel van dit pakket is onder meer het verminderen en recyclen van afval. Daarnaast worden er doelen gesteld voor het beter omgaan met grondstoffen. Bij het beheer van afval, waar decentrale overheden een belangrijke rol in spelen, zullen zij straks rekening moeten houden met de nieuwe wet- en regelgeving.

Triloog

Een ‘triloog’ houdt het relatief informele onderhandelingsproces tussen de Raad, het Parlement en de Commissie in. Alle onderdelen van een wetsvoorstel kunnen onderwerp zijn van een triloog. Een triloog biedt de mogelijkheid om de amendement van de Raad en het Parlement op het voorstel van de Commissie door te nemen. Uiteindelijk wordt de meerderheid van initiatieven uit onderhandeld door middel van een triloog.

De afvalrichtlijnen

De Commissie heeft op 2 december 2015  wijzigingsvoorstellen gedaan voor zes afvalrichtlijnen. Het betreffen voorstellen voor wijziging van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de verpakkingsrichtlijn, de EU-richtlijn storten en de EU-richtlijnen voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA), autowrakken en batterijen.  Het Parlement en de Raad zijn de hoofddoelstellingen van de wijzigingen nog niet overeen gekomen. Het Parlement streeft naar het vastleggen van ambitieuzere doelstellingen dan door de Commissie in het voorstel zijn vastgelegd. De Raad wil de doelen juist verzwakken.

De discussie tussen de Raad, het Parlement en de Commissie gaat voornamelijk over de kaderrichtlijn afvalstoffen, de verpakkingsrichtlijn en de EU-richtlijn storten. Hieronder hebben wij enkele verschillende standpunten op een rij gezet.

De kaderrichtlijn afvalstoffen

De Commissie stelt ten aanzien van stedelijk afval stelt  voor dat het recycle/hergebruik percentage minimaal 60% in 2025 en 65% in 2030 moet zijn. Het Parlement stelt voor dat het streefcijfer 70% in 2030 betreft. Zij heeft met betrekking tot het streefcijfer voor 2025 dezelfde doelstelling als de Commissie. De Raad stelt echter voor dat het minimum recyclepercentage van stedelijk afval wordt verlaagd, namelijk naar 60% in 2030.

De verpakkingsrichtlijn

Met betrekking tot het recyclen van verpakkingsafval heeft de Commissie voorgesteld in de herziening van de verpakkingsrichtlijn dat 65% van het totale gewicht aan verpakkingsafval in 2025 moet worden hergebruikt of gerecycled. Het streefcijfer voor 2030 ligt op 75% recycling of hergebruik. In reactie hierop heeft het Parlement gesteld  dat deze percentages op respectievelijk 70% en 80% moeten komen te liggen. De Raad daarentegen stelt  slechts een recyclepercentage van 70% in 2030 voor verpakkingsafval voor.

De EU-richtlijn storten

De Commissie stelt voor dat het storten van stedelijk afval geleidelijk wordt beperkt tot 10% in 2030. Daarnaast biedt het wijzigingsvoorstel de ruimte aan lidstaten met een grote achterstand ten aanzien van deze doelstelling. Deze krijgen vijf jaar langer de tijd te krijgen om deze doelstelling te behalen. Het Parlement stelt verdergaande maatregelen voor. Zij stelt voor  de doelstelling bij te stellen naar 5% in 2030. De Raad houdt in haar reactie op het voorstel de afvalstortbeperking van 10% in 2030 aan. De Raad wil wel meer tijd bieden dan de voorgestelde 5 jaar aan lidstaten die dat nodig hebben.

Samenvatting doelstellingen

 

Doelstellingen voor 2030

 

Europese Commissie

 

Europees Parlement

 

Raad van Ministers

 

Recyclen van stedelijk afval

 

65%

 

70%

 

60%

 

Recyclen van verpakkingsafval

 

75%

 

80%

 

70%

 

Vermindering van storten van afval tot

 

10%

 

5%

 

10%

 

Gevolgen decentrale overheden

Als de Raad, het Parlement en de Commissie overeenstemming bereiken over de diverse voorstellen van wet- en regelgeving, dan worden uiteindelijk de diverse richtlijnen gewijzigd. Deze wijzigingen moeten vervolgens in nationale wetgeving geïmplementeerd worden. In Nederland betreft dit onder meer de Wet milieubeheer en het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Dit betekent dat decentrale overheden rekening dienen te houden met deze nieuwe wet- en regelgeving en streefdoelen in hun afvalbeleid.

Bron:

Voorstellen en amendementen omtrent wetgeving circulaire economie pakket

Door:

Jos Pees en David Schutrups, Europa decentraal

Meer informatie

Amendementen van het Europees Parlement op het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval, Europees Parlement
Amendementen van het Europees Parlement op het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen, Europees Parlement
Amendementen van het Europees Parlement op het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, Europees Parlement
Kamerbrief over formele bijeenkomst van milieuministers 19 juni 2017, Staatssecretaris Dijksma
Wat houden de Europese en nationale plannen omtrent circulaire economie in? Praktijkvraag Europa decentraal
MiliEUverkenner, Europa decentraal
Milieu en Klimaat, Europa decentraal
Circular Economy, Europese Commissie

X