Troonrede 2017: Brexit en aandacht voor terrorisme

Op 19 september jl., de derde dinsdag van september, las koning Willem-Alexander traditiegetrouw de Troonrede voor tijdens Prinsjesdag. Hij sprak onder andere over de economische voorspoed, terrorisme, veiligheid, migratie, brexit en milieu en klimaat. Ook wijdde hij kort de aandacht aan de Europese Unie en internationale samenwerking.

Europese samenwerking in Troonrede

‘Om onze nationale veiligheid en welvaart te waarborgen werkt Nederland samen in de Europese Unie, de NAVO, de Verenigde Naties en andere internationale verbanden. Alleen samen met anderen kunnen we immers de vele internationale opgaven het hoofd bieden. Daarom is de uittreding uit de Europese Unie van een natuurlijke bondgenoot als het Verenigd Koninkrijk een teleurstellende stap, waar we zorgvuldig mee om dienen te gaan. In Brussel blijft Nederland zich hard maken voor een Europese Unie die oplossingen biedt voor vraagstukken op terreinen als veiligheid, migratie en klimaat en energie.’

Terrorisme en veiligheid

In de Troonrede wordt de dreiging van het terrorisme en alle oorlogen en gewapende conflicten die de wereld teisteren, door de koning aangekaart. De betrokken veiligheidsdiensten zijn zeer alert en doen er alles aan om aanslagen te voorkomen. Samenwerking is bij het bestrijden van terrorisme zeer belangrijk. Decentrale overheden spelen daarin ook een rol, onder meer door het maken van afspraken en het opstellen van draaiboeken en richtlijnen voor een terroristisch incident. Meer informatie over de rol van decentrale overheden bij het bestrijden van terrorisme vindt u hier.

Bestrijden van radicalisering vraagt zowel om preventieve als repressieve acties, zo stelt de Koning in de Troonrede. Hier kan gedacht worden aan aandacht op scholen tot het intrekken van het Nederlanderschap. Vanuit de EU zijn er beleidsinitiatieven waar decentrale overheden zich bij kunnen aansluiten. In deze praktijkvraag leest u daar meer over. Decentrale overheden hebben het beste zicht op de lokale ontwikkelingen. Daarom spelen zij een belangrijke rol in zowel het voorkomen, als het signaleren en tegengaan van radicalisering.

Meer geld naar veiligheid en terrorismebestrijding

Tijdens Prinsjesdag werd duidelijk dat er het komende jaar extra geld gaat naar veiligheid en terrorismebestrijding. Hierdoor zullen de inlichtingendiensten in staat zijn om meer personeel te werven en zal de Koninklijke Marechaussee de grensbewaking kunnen versterken.

Veiligheid krijgt ook in Europees beleid een steeds grotere rol. De EU heeft onder meer het initiatief genomen voor een Europese agenda voor veiligheid. Meer informatie over (de voortgang van de) Europese veiligheidsagenda vindt u hier.

Cyberdreigingen

Om te anticiperen op de toenemende dreigingen in de digitale wereld, werd tijdens de Troonrede duidelijk dat er extra geld vrijgemaakt wordt om op te treden tegen cyberspionage, cybersabotage en cybercriminaliteit. Het extra geld dient ter ondersteuning van detectie, onderzoek en preventie van deze cyberdreigingen. Ook voor de Europese Commissie is de digitale bescherming van burgers voor de komende periode een van de prioriteiten, bleek uit de Letter of Intent.

Brexit

In de Troonrede kwam de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ook naar voren. De koning noemde het een teleurstellende stap, waar zorgvuldig mee om gegaan moet worden. Internationale samenwerkingsverbanden, waaronder de EU, de NAVO en de VN zijn zeer belangrijk om onze nationale veiligheid en welvaart te waarborgen.

Klimaat en milieu 

De afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs moeten worden verankerd in een stevig Europees klimaat- en energiebeleid. Het tegengaan van klimaatverandering is per definitie een internationale opgave, waaraan ieder land volgens de koning moet bijdragen. In Nederland voeren we het Energieakkoord onverkort uit. Hierin staat de reductie van CO2-uitstoot centraal. Meer informatie over (Europees) beleid over CO2-reductie vindt u hier.

Door:

Femke Salverda en Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

Troonrede 2017, Rijksoverheid
Letter of Intent, Europese Commissie

Meer informatie:

Brexit, Europa decentraal
Terrorismebestrijding, Europa decentraal
Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
Wat is het EU-beleid omtrent cybercriminaliteit en cyberveiligheid? , Praktijkvraag Europa decentraal
De decentrale relevantie van de staat van de unie en de commissie-intenties, nieuwsbericht Europa decentraal
Troonrede 2016: Europese samenwerking cruciaal, nieuwsbericht Europa decentraal
Commissie tevreden over vooruitgang verwezenlijken veiligheidsprioriteiten voor 2017, nieuwsbericht Europa decentraal