Troonrede 2018: aandacht voor samenwerking en klimaat

24 september 2018Brexit Klimaat Milieubeleid

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag en sprak de koning de troonrede uit. Onderwerpen als de groeiende economie, stijgende koopkracht, zorg, klimaat, en internationale samenwerking kwamen hierbij aan bod. Ook werden zowel de rol van de decentrale overheden als de rol van Europa in de troonrede benadrukt.

Europese Unie

In de troonrede kwam op sommige momenten de samenwerking in Europa en de EU ter sprake. De koning benadrukte de nabijheid van onze partners in de Europese Unie, met wie we samenwerken aan veiligheid, stabiliteit en welvaart voor alle inwoners van de lidstaten. “Het lidmaatschap van de EU maakt ons land sterker in een wereld waarin machtsverhoudingen verschuiven en oude allianties niet meer vanzelfsprekend zijn. Het is een Nederlands belang dat Europa zich collectief sterk blijft maken voor vrije wereldhandel en tegen de dreiging van importtarieven en andere handelsbelemmeringen.”

Ook vertelde de koning in de troonrede dat 2019 voor de Europese Unie een intensief jaar wordt met een nieuwe Europese Commissie en een nog onvoorspelbare Brexit. Hij deelde mee dat de Nederlandse regering zich met een positieve agenda sterk blijft maken voor een betere EU, die zich richt op kerntaken en afspraken nakomt. “Gezamenlijk moeten we de interne markt verder verdiepen en de euro sterker maken. Samen staan we pal voor de rechtsstaat. En alleen samen kunnen we de onrust aan de buitengrenzen van Europa en het migratievraagstuk effectief aanpakken.”

Samenwerking decentrale overheden

Over de samenwerking tussen decentrale overheden gaf de koning aan dat Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen veel doelen alleen gezamenlijk kunnen bereiken. Hij noemde daarbij voorbeelden als de energietransitie, veiligheid op straat, de zorg voor een vitaal en leefbaar platteland en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. “De rol van de medeoverheden wordt groter en belangrijker. De groei van het gemeente- en provinciefonds helpt hen alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren”, legde hij uit. Overigens is de reactie van de VNG op dit onderwerp en op de miljoenennota hier terug te lezen.

Klimaat en duurzaamheid

Voor decentrale overheden is het van belang om te weten dat dit kabinet inzet op verduurzaming, omdat ze hier een belangrijke rol in spelen. De koning legde uit dat het klimaatbeleid onze manier van wonen, werken en leven raakt en dat een ambitieus beleid op dit gebied tegelijkertijd kansen biedt voor de innovatiekracht van Nederland. “Bij de uitwerking staat voorop dat de omslag naar schonere energiebronnen en productiemethoden voor iedereen in ons land haalbaar en betaalbaar moet zijn. Dit kunnen we alleen gezamenlijk mogelijk maken. Het parlementaire initiatief voor de Klimaatwet laat zien dat dit mogelijk is”, vertelt hij. Er staan weliswaar geen vaste besluiten over Klimaatbeleid en duurzaamheid in de troonrede, maar het is wel duidelijk dat de regering hierop wil gaan inzetten in de toekomst.

Door:

Sharon Smedes en Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Troonrede 2018, Rijksoverheid
Miljoenennota, Rijksoverheid

Meer informatie:

Brexit, Europa decentraal
Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
Interbestuurlijk Programma, Rijksoverheid