Tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader 2014-2020

26 september 2016

De Europese Commissie heeft afgelopen week de tussentijdse evaluatie van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020 uitgebracht. De Commissie heeft verschillende voorstellen gedaan die voortvloeien uit deze evaluatie. Dit zijn onder andere voorstellen ter vereenvoudiging van de regelgeving omtrent de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen).

Het Meerjarig Financieel Kader

Elke zeven jaar stelt de Commissie een financieel kader vast met jaarlijkse maximumbedragen voor de verschillende doelstellingen in deze periode (zie artikel 3 van de MFK-verordening 1311/2013). Het MFK zorgt voor voorspelbaarheid op middellange termijn, wat van essentieel belang is om de investeringen in de Europese prioriteiten te ondersteunen.

Vereenvoudigen procedures ESI-fondsen

Afgelopen week was de evaluatie, omdat het MFK halverwege de programmaperiode is.  Naar aanleiding van deze evaluatie heeft de Commissie voorstellen ingebracht verordening 1303/2013 aan te passen en de procedures voor de ESI-fondsen te vereenvoudigen. De administratieve lasten voor zowel subsidie-ontvangende partijen als voor audit en controlerende instanties worden verminderd.

Vereenvoudiging voor subsidieontvangers

De Commissie komt met verscheidene voorstellen om de administratieve lasten voor subsidie-ontvangende partijen te verminderen. Voor subsidieaanvragen met een lage waarde hoeven subsidieontvangers in de toekomst niet meer aan te tonen dat er geen sprake is van dubbele subsidietoekenning. U kunt hier meer over lezen in de praktijkvraag over het beginsel van niet cumuleerbaarheid. In het kort, het beginsel houdt in dat er voor eenzelfde project slechts één subsidie aan eenzelfde begunstigde kan worden toegekend.

Zie voor een volledig overzicht Titel VIII van het voorstel van de Commissie EU-budget regels aan te passen.

Vereenvoudiging voor auditinstantie

De Commissie wil daarnaast het auditsysteem vereenvoudigen. Om de controlelasten van de (in Nederland) Managementautoriteiten te verminderen, wil de Commissie de rapportageverplichtingen verder harmoniseren. Dit zou tot gevolg moeten hebben dat er geen meerdere lagen meer zijn voor de audit en beoordeling of autorisatie van een project en dat dit binnen één systeem kunnen worden uitgevoerd.

Zie voor een volledig overzicht Titel V van het voorstel van de Commissie.

Door:

Stijn Bijleveld, Europa decentraal

Bronnen:

Mededeling van de Commissie, ‘Tussentijdse evaluatie/herziening van het MFK 2014-2020: Een resultaatgerichte EU-begroting’
Tussentijdse evaluatie van het MFK documenten, Europese Commissie
Verordening 1311/2013 van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020

Meer informatie:

Regionaal beleid en Structuurfondsen, Europa decentraal
Structuur- en Investeringsfondsen , Europa decentraal
Financiële aspecten EU, Europa decentraal
Praktijkvraag: Kunnen Europese subsidies gecombineerd worden?