Tweede Kamer neemt moties over aanbesteden aan

Op 6 maart 2018 heeft de Tweede Kamer twee moties in het kader van aanbestedingen aangenomen. De moties werden ingediend door CDA-Kamerleden van den Berg, Heerma en Ronnes en spitsten zich toe op het aanbestedingsgedrag van overheden en arbeidsvoorwaarden bij aanbesteden.

Aanbestedingsgedrag van overheden

De onlangs gepubliceerde actieagenda Beter Aanbesteden maakt inzichtelijk hoe publieke organisaties en ondernemers effectiever kunnen omgaan met de verplichtingen bij het aanbesteden van opdrachten voor werken, leveringen of diensten.

Kamerleden van den Berg en Ronnes (CDA) verzoeken de regering in hun motie om de Tweede Kamer voor het zomerreces van 2018 ervan op de hoogte te stellen over welk budget het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikt om de actiepunten uit de actieagenda Beter Aanbesteden te verwezenlijken en welke maatregelen de regering gaat nemen om te zorgen dat de betrokken partijen de actiepunten tijdig uitvoeren.

Daarnaast wordt de regering verzocht om zich volledig in te spannen om de maatregelen voor de Rijksoverheid die uit de actieagenda voortvloeien in het eerste kwartaal van 2019 geïmplementeerd te hebben.

Arbeidsvoorwaarden bij aanbesteden

Daarnaast constateren de Kamerleden van den Berg en Heerma (CDA) in de tweede aangenomen motie dat in de actieagenda Beter Aanbesteden wel aandacht wordt besteed aan het principe ‘social return’, maar niet aan de arbeidsvoorwaarden bij aanbestedingen. De Kamerleden zijn van mening dat inachtneming van de arbeidsvoorwaarden bij fatsoenlijk aanbesteden hoort.

Met deze motie wordt de regering verzocht om te onderzoeken hoe de Rijksoverheid in het aanbestedingsproces op concrete wijze meer aandacht kan geven aan de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Al eerder is de regering geadviseerd over mogelijkheden voor werkgevers om arbeidsvoorwaarden bij aanbestedingen te waarborgen. Op 16 december 2016 heeft de Stichting van de Arbeid een verkenning aan de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, gestuurd over de ‘overgang van werknemers en hun arbeidsvoorwaarden bij aanbesteding, uitbesteding en (schijn)faillissement’.

Implementatie van Europese regelgeving

Verder heeft het Kamerlid Wörsdörfer (VVD) een motie ingediend met het verzoek om expliciet in de toelichting bij implementatieregelgeving aan te geven wanneer er sprake is van bepalingen uit de Europese regelgeving die ruimte laten tot het maken van een beleidskeuze, en de daarbij gemaakte keuze toe te lichten. Bij de implementatie van Europese regelgeving kunnen dergelijke lidstaatopties namelijk resulteren in extra maatregelen of strenger toezicht. Dit kan vervolgens leiden tot een ongelijk speelveld.

Door:

Matthijs Binnema en Marieke Merkus, Europa decentraal

Bronnen:

Motie (423) van de leden Van den Berg en Heerma over aandacht voor arbeidsvoorwaarden bij aanbestedingen, motie Tweede Kamer
Motie (424) van de leden Van den Berg en Ronnes over het aanbestedingsgedrag van overheden, motie Tweede Kamer
Motie (427) van het lid Wörsdörfer over nationale koppen bij de implementatie van Europese regelgeving, motie Tweede Kamer

Meer informatie:

Aanbestedingen, Europa decentraal
Aanbestedingswet, Europa decentraal
Arbeidsomstandigheden, Europa decentraal
Social return, Europa decentraal
Sociale criteria, Europa decentraal
Staatssecretaris Mona Keijzer neemt actieagenda Beter Aanbesteden in ontvangst, nieuwsbericht Europa decentraal
Kamerbrief over actieagenda Beter Aanbesteden, Kamerbrief Ministerie van EZK
Overgang van werknemers en hun arbeidsvoorwaarden bij aanbesteding, uitbesteding en (schijn)faillissement, verkenning Stichting van de Arbeid