Tweede Kamer neemt wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet aan

29 maart 2016Aanbesteden

Op 22 maart 2016 stemde de Tweede Kamer over de voorgestelde wijzigingen van de Aanbestedingswet. Dit in verband met de implementatie van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen.

Amendementen

De Tweede Kamer stemde op 22 maart ook over zeven amendementen (voorstellen van de Tweede Kamer tot wijzigingen van het wetsvoorstel). Drie daarvan zijn aangenomen:

  • amendement 9 van de leden Bruins en Ziengs (dat regelt dat de wettelijke verplichting voor het gebruik van de Gids Proportionaliteit wordt uitgebreid naar de speciale-sectorbedrijven);
  • amendement 11 van het lid Gesthuizen c.s. (dat regelt dat de motiveringsplicht ook van toepassing is op het criterium ‘laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’);
  • amendement 28 van het lid Monasch ter vervanging van nr. 26 (dat regelt dat het vaststellen van de economisch meest voordelige inschrijving uitsluitend op grond van de laagste prijs of kosteneffectiviteit niet is toegestaan ten aanzien van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën aanbestedende diensten en soorten opdrachten).

Een overzicht van de amendementen vindt u op de website van de Tweede Kamer

Moties

Daarnaast zijn tien moties ingediend waarover de Tweede Kamer heeft gestemd. In moties worden meningen en verzoeken van de Kamer vastgelegd. Zeven hiervan zijn aangenomen:

  • motie 14 van het lid Agnes Mulder c.s. (over verhoging van de Europese aanbestedingsdrempels);
  • motie 15 van het lid Agnes Mulder c.s. (over uitbreiding van de Gids Proportionaliteit);
  • motie 16 van het lid Agnes Mulder c.s. (over aanbestedingsprocedures die te laat zijn ingetrokken);
  • motie 17 van het lid Gesthuizen c.s. (over voorkomen van onnodig clusteren van opdrachten);
  • motie 18 van het lid Bruins c.s. (over monitoren van de capaciteit en doorlooptijden van de Commissie van Aanbestedingsexperts);
  • motie 21 van het lid Verhoeven c.s. (over tegengaan van onnodig samenvoegen van opdrachten);
  • motie 23 van het lid Ziengs c.s. (over ruimte bieden voor het testlab).

Een overzicht van de moties vindt u op de website van de Tweede Kamer.

Vervolg

Het wetsvoorstel wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste Kamer. Deze kan het wetsvoorstel slechts goedkeuren of afkeuren, en geen wijzigingen meer aanbrengen. Na goedkeuring door de Eerste Kamer en ondertekening van de Koning, is het wetsvoorstel officieel wet. Vervolgens wordt de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt de wet in werking. Minister Kamp gaat ervan uit dat de inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet per 1 juli 2016 haalbaar is.

Rechtstreekse werking

Omdat nu blijkt dat de deadline van 18 april niet gehaald wordt, rijst de vraag of de rechtstreekse werking van Europese richtlijnbepalingen geldt. Rechtstreekse werking kan van toepassing zijn wanneer een lidstaat een richtlijn te laat of onjuist heeft omgezet. Meer informatie hierover leest op onze webpagina over rechtstreekse werking en de publicatie over dit onderwerp.

Door:

Madeleine Broersen, Europa decentraal

Bron:

Wetsvoorstel 34329, Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, Tweede Kamer

Meer informatie

Amendementen, Tweede Kamer
Moties, Tweede Kamer
Aanbestedingswet, Europa decentraal
Rechtstreekse werking, Europa decentraal
Meer documentatie gewijzigde Aanbestedingswet, Europa decentraal
Geconsolideerde versie wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet 2012, PIANOo