Uitdagingen toekomstig landbouwbeleid in kaart gebracht

14 juli 2017

Europese burgers vinden dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op EU-niveau moet worden beheerd en dat het gericht moet zijn op steun voor landbouwers en milieubescherming. Dit blijkt uit de resultaten van de publieke consultatie die eerder dit voorjaar door de Europese Commissie werd uitgeschreven. Op de consultatie over de modernisering en vereenvoudiging van het GLB kwamen meer dan 322.000 antwoorden van diverse belanghebbenden uit alle EU-lidstaten.

Commissaris Hogan

Op 7 juli 2017 werden de bevindingen bekendgemaakt en de belangrijkste uitdagingen in kaart gebracht tijdens de conferentie “The CAP: have your say”. Phil Hogan, Eurocommissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling noemde de conferentie een nieuwe mijlpaal voor de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, een kans voor belanghebbenden om verder bij te dragen aan het debat. “Uit de hoeveelheid reacties op de openbare raadpleging blijkt de grote belangstelling voor het landbouwbeleid. Het GLB blijft een dynamische landbouwsector steunen, garandeert veilig en hoogwaardig voedsel voor 508 miljoen burgers en zorgt voor aanzienlijke investeringen in plattelandsgebieden.”

Grote belangstelling

De uitgebreide deelname aan de raadpleging wijst erop dat landbouw en de maatschappelijke rol ervan voor veel Europese burgers steeds belangrijker worden. De overgrote meerderheid van de respondenten (90 %) is ervan overtuigd dat een beheer van het landbouwbeleid op Europees niveau een echte toegevoegde waarde biedt, er wordt namelijk een gelijk speelveld binnen de interne markt gegarandeerd. Daarnaast zorgt het GLB ervoor dat beter kan worden ingespeeld op gemeenschappelijke uitdagingen zoals de bescherming van het milieu en de bestrijding van klimaatverandering. In de reacties is ook veel aandacht voor de noodzaak om economische, maatschappelijke en territoriale samenhang in de hele EU te handhaven.

Duidelijke doelstellingen

De bevindingen van de consultatie geven een duidelijk beeld van de te bereiken doelstellingen. Het waarborgen van een redelijke levensstandaard voor landbouwers is een fundamentele eis. Rechtstreekse inkomenssteun voor landbouwers wordt door 66% van de respondenten gezien als het beste middel om dit doel te bereiken. Daarnaast moet het GLB ervoor zorgen dat landbouwers worden aangemoedigd een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de klimaatverandering en de bescherming van het milieu, de bescherming van de biodiversiteit, de vermindering van de bodemdegradatie en het waarborgen van een duurzamer gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. De belanghebbenden geven bovendien aan dat zowel burgers als landbouwers een eenvoudiger en minder bureaucratisch GLB willen om deze uitdagingen aan te gaan.

Vervolgstappen

De bevindingen van de raadpleging zullen input leveren voor de reflectie van de Europese Commissie over de toekomst van voedsel- en landbouwbeleid. Na een effectbeoordeling van mogelijke toekomstige beleidsvoorstellen wordt een mededeling over de modernisering en vereenvoudiging van het GLB bekendgemaakt. Naar verwachting komen de eerste voorstellen in het voorjaar van 2018. Als gevolg van de brexit en de bijbehorende vermindering van EU-budget, verwacht men substantiële hervormingen in het Europees landbouwbeleid.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Conferentie CAP: have your say, Europese Commissie
Samenvatting resultaten consultatie, Ecorys in opdracht van Europese Commissie
Dossier gemeenschappelijk landbouwbeleid, Huis van de Nederlandse Provincies