Uitnodiging congres 6 juni: de AVG, bent u er klaar voor?

24 mei 2017

Het lijkt misschien nog ver weg, maar over slechts één jaar is het zover: vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven, gemeenten, provincies en waterschappen zich aan de nieuwe Europese regels omtrent privacy houden. Voor de meeste organisaties gaat er veel veranderen. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, gelden de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verschillen met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens zijn talrijk.

Congres: De AVG, bent u er klaar voor?

Om u te informeren wat dit voor uw organisatie betekent, nodigen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), de Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en kenniscentrum Europa decentraal u van harte uit voor het congres: De AVG, bent u er klaar voor?

Algemene informatie

  • Het congres vindt plaats op 6 juni 2017 van 12.30 tot 16.30 uur;
  • bij de ministeries van BZK en VenJ, Turfmarkt 147 in Den Haag;
  • het congres is bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden die geïnteresseerd zijn in het onderwerp;
  • aanmelden kan via deze link;
  • voor vragen of opmerkingen stuurt u een e-mail naar AVGcongres@minbzk.nl;
  • deelname is kosteloos.

Programma

12.30 – 13.00Inloop

Let op, u dient zich te kunnen identificeren bij het ministerie. De afhandeling hiervan vraagt, ondanks uw aanmelding en inzet van ondersteuning, enige tijd.

13.00 – 14.00Plenair gedeelte

Dagvoorzitter Alfred Roos, hoofd sector Staats- en Bestuursrecht, ministerie van VenJ
Joris Groen, projectleider implementatie AVG, ministerie van VenJ
Wilbert Tomesen, vicevoorzitter Autoriteit Persoonsgegevens
Muzikaal intermezzo, Merel Huizinga (mezzosopraan en directeur Stichting Philomela) en Dessy Radeva (pianiste)
Steven Luitjens, directeur directie Informatiesamenleving en Overheid, ministerie van BZK

14.00 – 14.30Pauze
14.30 – 15.15Workshopronde 1
15.15 – 15.45Pauze
15.45 – 16.30Workshopronde 2

Workshops

Er zijn twee workshoprondes. Tijdens beide rondes kunt u kiezen uit één van de onderstaande workshops. U kunt op het inschrijfformulier uw voorkeur aangeven voor twee verschillende workshops.

Workshop ‘De AVG en Big Data’

Of het nu om Predictive Analysis gaat dan wel Risk Analysis, duidelijk is dat steeds meer gemeenten grote kansen in het gebruik van Big Data zien. Maar als je naar de tekst van de AVG kijkt, zie je daarin niets over Big Data staan. Dat roept vragen op. Wat is Big Data eigenlijk? En hoe vertaal je bepaalde principes en voorschriften uit de AVG naar het gebruik daarvan? Kunnen we nog wel uit de voeten met een principe als dataminimalisatie? En hoe geeft je invulling aan het principe van transparantie? Deze en andere vragen komen aan bod in deze workshop.

Workshopleider Just Stam is werkzaam als raadadviseur in algemene dienst bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en is daar in het bijzonder belast met vraagstukken op het snijvlak van veiligheid en privacy. In die functie is hij nauw betrokken bij het opstellen van juridische kaders voor experimenten met Big Data.

Workshop ‘Privacy impact assessment’

Wil je persoonsgegevens gaan verwerken met een hoog risico voor de rechten en vrijheden van personen? Dan moet je voortaan op grond van de AVG eerst de effecten van die verwerking in kaart brengen in een “gegevensbeschermingseffectbeoordeling”, ook bekend als een privacy impact assessment (PIA). Wanneer is een PIA verplicht en hoe voer je die uit? Wie is daar verantwoordelijk voor? En wat kunnen we leren van degenen die al ervaring met het instrument van een PIA hebben? Na afloop van de workshop heb je concrete handvatten waarmee je aan de slag kunt als je zelf een PIA wil doen.’

Workshopleider Pien van den Eijnden is werkzaam als jurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en adviseert in die functie over privacy als grondrecht. Zij is onder meer betrokken bij het opstellen van een nieuw model voor gegevensbeschermingseffectbeoordelingen voor de Rijksoverheid. Van den Eijnden wordt ondersteund door een expert van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Workshop ‘Privacy in het sociaal domein’

Bij de uitvoering van de taken die gemeenten hebben in het kader van het sociaal domein worden veelvuldig persoonsgegevens verwerkt. Om een goede dienstverlening te kunnen verlenen, wordt het vaak noodzakelijk geacht om gegevens te kunnen delen binnen de gemeente, maar ook met bijvoorbeeld zorginstanties. Bij alle verwerkingen van persoonsgegevens moet rekening gehouden worden met de regels omtrent Privacy en gegevensbescherming.

Workshopleider Hélène Smulders, senior beleidsmedewerker van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bespreekt de belangrijkste consequenties voor de praktijk van decentrale overheden.

Workshop ‘AP over de decentrale overheden en de FG’

De AVG verplicht overheidsinstanties een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) te benoemen. December 2016 publiceerden de Europese privacytoezichthouders onder meer een guideline over het begrip Functionaris gegevensbescherming.

Workshopleider Alex Commandeur, hoofd van de afdeling Toezicht van de AP geeft een toelichting op deze guidelines en op de gevolgen daarvan voor de decentrale overheden.

Workshop ‘Voorbeelden uit de praktijk’

Tijdens deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming in de praktijk besproken. Waar loopt u tegen aan en wat kunnen we van elkaar leren?

De workshopleider wordt nader bekendgemaakt.

X