Unieke Benelux-oplossing voor grensoverschrijdend bedrijventerrein

Onlangs heeft de Benelux een besluit genomen waarmee een gezamenlijk toetsingskader voor geluidsvoorschriften op een grensoverschrijdend bedrijventerrein is vastgesteld. Deze vergaande grensoverschrijdende samenwerking is uniek in Europa en een voorbeeld voor andere grensoverschrijdende bedrijventerreinen.

Benelux-besluit

Op de grens van de gemeente Maastricht en de Vlaamse gemeente Lanaken ligt een bedrijventerrein waar tot voor kort geen gemeenschappelijke regels golden qua geluidsbeheer. In Nederland worden namelijk andere geluidsvoorschriften gehanteerd dan in Vlaanderen en hierdoor werden vergunningaanvragen van ondernemers op dit bedrijventerrein beoordeeld aan de hand van hun ligging ten opzichte van de grens. Om toch een gelijk speelveld voor ondernemers te creëren en tegelijkertijd er voor te zorgen dat omwonenden ook hierbij gebaat zijn, heeft de Benelux besloten een nieuw toetsingskader vast te stellen. In dit nieuwe kader maakt de ligging van het bedrijf ten opzichte van de grens niet meer uit.

Gevolgen van nieuw toetsingskader

Zowel de Nederlandse als Vlaamse overheden zijn dankzij dit besluit juridisch gebonden om de gemaakte afspraken na te leven bij de beoordelingen van vergunningen. Bij een vergunningaanvraag dienen de overheden van beide gemeenten elkaar in te lichten en met elkaar te overleggen. Na dit overleg zal er een advies worden gegeven aan het orgaan dat de vergunning verleent. Deze manier van het beoordelen van vergunningen leidt tot rechtszekerheid voor de belanghebbenden. Omwonenden hebben nu meer duidelijkheid over de geluidsnormen en de zekerheid dat deze gerespecteerd zullen worden. Daarnaast weten ondernemers nu hoe hun aanvraag beoordeeld wordt.

Benelux-samenwerking

De Benelux is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg. Deze intergouvernementele samenwerking ziet toe op de volgende kernthema’s: duurzame ontwikkeling, de interne markt voor de Benelux en economische unie, justitie en binnenlandse zaken. De Benelux biedt de mogelijkheid aan de drie landen om nationale en regionale wetgeving op één lijn te brengen.

Het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, dat de regels omtrent grensoverschrijdende samenwerking uiteenzet, wil overheden en publieke instellingen de mogelijkheid bieden om in alle rechtszekerheid samen te werken. Omdat de Benelux dergelijke samenwerkingen wil promoten, tracht de Benelux Verdragsbepalingen soepeler uit te laten werken. Hierdoor kunnen instanties in de Benelux op meer terreinen samenwerken.

Door:

Matthijs Binnema en Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Besluit van het Benelux Comité

Meer informatie:

Nederlands voorzitterschap Benelux 2017 en grensoverschrijdende samenwerking, nieuwsbericht Europa decentraal
Wat is de rol van het Benelux-verdrag bij grensoverschrijdende samenwerking? Praktijkvraag Europa decentraal
Wat is GROS?, Europa decentraal
Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal