Veel veranderingen door herziene woningwet

De Eerste Kamer heeft onlangs groen licht gegeven voor de herziening van de Woningwet, waardoor deze per 1 juli 2015 van kracht wordt. Om meer duidelijkheid te verschaffen verschijnt er binnenkort een tweeluik in de ‘Europese Ster’ over respectievelijk staatssteun en aanbestedingen in relatie tot deze herziene Woningwet.

Hierin worden de belangrijkste veranderingen in kaart gebracht vanuit Europeesrechtelijk perspectief. Het is belangrijk voor decentrale overheden om goed op de hoogte te zijn van deze nieuwe wetgeving omdat zij hierin een grotere rol krijgen toebedeeld.

De rol van woningcorporaties

Woningcorporaties zijn stichtingen of verenigingen die betaalbare woningen verhuren of verkopen. De voorbije jaren hebben woningcorporaties steeds meer maatschappelijke en commerciële activiteiten ontplooit die ten koste gingen van het huisvesten van mensen met een smalle beurs. Naar aanleiding van een aantal misstanden in de sector en het maatschappelijk debat wat daarop volgde, heeft de Tweede Kamer besloten om in te grijpen. De herziene Woningwet, die met het oog op deze ontwikkelingen is ontworpen, beoogt de dienstbaarheid van woningbouwcorporaties aan het publiek belang te herstellen. De primaire focus van woningcorporaties moet liggen op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met lagere inkomens of uit bijzondere doelgroepen.

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvestingen

In de ‘Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting’ worden de taken van de woningcorporaties beperkt. De scheiding tussen diensten van algemeen economisch belang (DAEB) en niet-DAEB wordt belangrijker en minder activiteiten worden als DAEB aangemerkt. In de wet is ook opgenomen dat er een Autoriteit Woningcorporaties komt. Die Autoriteit houdt volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de sector en kan zonodig sancties opleggen. Daarnaast maken woningcorporaties, gemeenten en huurders samen prestatieafspraken over de lokale woonopgave en verschijnt ieder jaar een Staat van de Volkshuisvesting, waarin de minister verslag doet van de prestaties van het stelsel.

Voor een verdere toelichting, de decentrale relevantie, en de relatie met Europeesrechtelijke aspecten wordt verwezen naar het tweeluik dat binnenkort verschijnt.

Door:

Paul Zondag en Lukas Ament, Europa decentraal

Bron:

Publicatie herziene Woningwet, Staatscourant

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Aanbesteden, Europa decentraal
DAEB, Europa decentraal
Woningcorporaties, Europa decentraal
Dossier Woningcorporaties, Rijksoverheid
De woningwet 2015 in vogelvlucht, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties