Verduidelijking standpunt kabinet inzake Aanbestedingspakket Europese Commissie

4 december 2017Aanbesteden

Naar aanleiding van het in oktober door de Europese Commissie gepubliceerde Aanbestedingspakket heeft het kabinet een standpunt ingenomen. Verschillende Kamerleden hebben hierover Kamervragen gesteld. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft deze vragen schriftelijk beantwoord op 28 november 2017.

Rol Europees Parlement en Europese Raad

In het Aanbestedingspakket heeft de Commissie aangegeven dat zij voor ogen heeft dat het Europees Parlement en de Europese Raad uitgroeien tot een forum voor permanent politiek debat over overheidsopdrachten in de lidstaten. Deze doelstelling heeft vragen opgeworpen bij diverse Kamerleden. In de beantwoording van de vragen geeft de staatssecretaris aan dat deze organisaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kennisuitwisseling over aanbesteden, maar wil ervoor waken dat specifieke aanbestedingen in de lidstaten onderwerp worden van het debat. U kunt in het factsheet van Europa decentraal meer informatie over het Aanbestedingspakket vinden.

aanbestedingspakket en Positie mkb

Daarnaast riep de waarborging van de positie van het mkb vragen op. Hoe kan aanbesteden door de overheid toegankelijker worden voor het mkb, conform het regeerakkoord? In reactie hierop stelt de staatssecretaris dat het creëren van een gelijk internationaal speelveld voor aanbestedingen belangrijk is voor het Nederlandse bedrijfsleven, met inbegrip van het mkb. Hij geeft aan dat de Kamer begin 2018 nader zal worden geïnformeerd over het traject Beter Aanbesteden en de positie van het mkb.

Nadere regels

De staatssecretaris brengt naar voren dat het Aanbestedingspakket van de Commissie alleen stimulerende maatregelen en geen verplichtingen bevat. Ook is er geen verhoging van administratieve lasten wegens Europese eisen omtrent gegevensverzameling aan de orde. De staatssecretaris is voorstander van informatie- en kennisuitwisseling over aanbesteden, maar tegenstander van het creëren van extra Europese regels in dit verband. Dit standpunt zal Nederland op alle niveaus uitdragen richting de Commissie.

Bron:

Kamervragen en antwoorden, Rijksoverheid

Door:

Marieke Merkus, Europa decentraal

Meer informatie:

Aanbesteden, Europa decentraal
Effectieve en innovatieve benutting van overheidsopdrachten, factsheet Aanbestedingspakket Europa decentraal
Initiatief Commissie: innovatieve en duurzame aanpak van overheidsopdrachten, nieuwsbericht Europa decentraal
Fiche 6: Verbetering van de aanbestedingspraktijk in Europa, Rijksoverheid