Nieuws

Publicatie: 3 juni 2019

Door: en


Aanbestedende diensten kunnen zich aansluiten bij het Big Buyers Initiative (BBI). Dit platform van de Europese Commissie heeft als doel om publieke organisaties en decentrale overheden in Europa te laten samenwerken, onder meer door kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen. De achterliggende gedachte is dat publieke inkoop een instrument kan zijn om maatschappelijke ontwikkelingen, zoals verduurzaming, te stimuleren. In het najaar start er een aantal werkgroepen in het kader van dit initiatief waar aanbestedende diensten zich voor kunnen aanmelden.

Krachten bundelen

Het BBI is een initiatief van de Europese Commissie en wordt gefaciliteerd door de netwerkorganisaties EUROCITIES en ICLEI (Local Governments for Sustainability). Beide organisaties fungeren als netwerk voor lokale en regionale overheden. ICLEI is daarbij specifiek gericht op milieu en duurzaamheid. Door samenwerking en het bundelen van krachten kunnen aanbestedende diensten hun invloed op de markt vergroten. Publieke inkoop, onder meer in de vorm van aanbestedingen, kan dan een aanjager zijn van bijvoorbeeld technische innovatie of duurzame ontwikkelingen.

Werkgroepen

In het najaar wordt er een aantal werkgroepen opgestart die zich allen richten op een specifieke inkoopsector. Aan elke werkgroep kunnen maximaal zeven aanbestedende diensten deelnemen. Hoewel de activiteiten en doelstellingen van de werkgroepen niet van tevoren worden bepaald, kan het gaan om het opstellen van gezamenlijke criteria voor duurzame aankopen, het doen van marktonderzoek of het uitwisselen van kennis en best practices.
De werkgroepen komen gedurende de periode van een jaar meerdere keren samen. De organisatie van het BBI faciliteert deze bijeenkomsten, onder meer door logistieke ondersteuning, reiskostenvergoeding te bieden en het desgewenst inbrengen van externe expertise.
Voor decentrale overheden is deelname aan deze werkgroepen een interessante mogelijkheid om gebruik te maken van kennis en ervaring van andere organisaties (die overigens niet per definitie andere overheden hoeven te zijn). Bovendien kan samenwerking met name voor kleinere aanbestedende diensten een kans zijn om de positie ten opzichte van de markt te versterken.

Aanmelden

Aanbestedende diensten die geïnteresseerd zijn in deelname kunnen contact opnemen met EUROCITIES of ICLEI.

Bron

Boost your procurement power, by working with other big buyers!, EUROCITIES

Meer informatie

Aanbestedingen, Kenniscentrum Europa Decentraal
Innovatief aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Duurzaam aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Maatschappelijk aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal