Verruiming AGVV: Betere Regelgeving in de praktijk

De nieuwe wijzigingen van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) hebben, volgens de Europese Commissie, vooral tot doel om administratieve lasten voor overheden en andere betrokkenen te verminderen. Ook wordt met de wijziging van de AGVV beoogd de rechtszekerheid te vergroten.

Het verminderen van administratieve lasten is één van de prioriteiten van de Commissie Juncker. Deze prioriteit is neergelegd in de Betere Regelgeving Agenda van de Commissie uit 2015. De Commissie tracht met de Betere Regelgeving Agenda stakeholders te betrekken bij het realiseren van efficiëntere en effectievere Europese wet- en regelgeving. Het wijzigen van de AGVV is een concreet voorbeeld van de uitvoering van de Betere Regelgeving Agenda.

Verruiming AGVV

De Commissie heeft met de wijzigingen het toepassingsgebied van de AGVV uitgebreid. Zo zijn nu bepaalde vormen van overheidssteun voor specifiek havens en luchthavens in de AGVV opgenomen. Ook verruimt de nieuwe AGVV de steunmogelijkheden in de AGVV voor o.a. cultuur. Meer informatie over de verruiming kunt u in dit nieuwsbericht lezen.

Staatssteun in de praktijk

De AGVV stelt bepaalde steuncategorieën vrij van een verplichte voorafgaande aanmeldingsprocedure bij de Commissie. Hierdoor kunnen decentrale overheden gemakkelijker steun conform de staatssteunregels verlenen. De Commissie geeft aan dat de AGVV een belangrijk instrument is in het verminderen van administratieve lasten voor zowel overheden als het bedrijfsleven. U kunt in het dossier staatssteun van Europa decentraal meer over staatssteunregels, beleid en de toepassing hiervan lezen.

Knelpunten staatssteunregelgeving

Europese regels hebben grote invloed op de praktijk van decentrale overheden, zo ook de staatssteunregels. In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap en de Urban Agenda for the EU (UAEU) heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kenniscentrum Europa decentraal gevraagd een inventarisatie te maken van vraagstukken waar lokale en regionale overheden in de praktijk tegenaan lopen bij het uitvoeren van Europees recht. De uitkomsten van het onderzoek zijn vervat in het rapport Bridge! Hierin worden negen concrete voorbeelden gepresenteerd, waaronder de casus Energystore. Deze voorbeelden komen uit de uitvoeringspraktijk en zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met gemeenten, provincies en waterschappen.

Casus Energy Store

In de casus Energy Store blijkt dat bij projecten die gefinancierd worden vanuit Europese structuur- en investeringsfondsen, de regels met betrekking tot deze fondsen niet altijd in overeenstemming zijn met de Europese staatssteunregels.  Kortom: er kunnen verschillen zijn in Europese wet- en regelgeving,  die zorgen voor (onnodige) administratieve lasten. Bekijk hier de korte animatie van de casus Energy Store.

Betere regelgevingstraject aanpassing AGVV

De problematiek beschreven in de casus Energy Store is, samen met andere Europeesrechtelijke knelpunten uit de praktijk, ingediend bij het REFIT Platform door het Huis van Nederlandse Provincies (HNP). U kunt alle knelpunten vinden in de publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU regelgeving’.

Het REFIT Platform is een belangrijk onderdeel van de Betere Regelgeving Agenda. Het Platform bestaat uit lidstaten en stakeholders die gezamenlijk knelpunten van Europese wet- en regelgeving identificeren en de Commissie rechtstreeks adviseren hieromtrent. Binnen het Platform is het knelpunt omtrent staatssteunregels en Europese fondsen  besproken. Uiteindelijk zijn er twee opinies (V.3a en XVI.2a) aangenomen die de gesignaleerde problematiek onderschrijven en suggesties formuleren voor verbetering. Een van de suggesties was een aanpassing van de AGVV.

Naast de opinies van het REFIT Platform heeft de Commissie in het kader van haar eigen REFIT programma een tweetal publieke consultaties uitgevoerd voorafgaand aan de uiteindelijke wijziging van de AGVV.

Betere Regelgeving Agenda

De Betere Regelgeving Agenda uit 2015 is één van de speerpunten van de Commissie onder leiding van eerste vicevoorzitter Frans Timmermans. Betere regelgeving is een beleidsdoel dat beoogt om zowel bestaande als nieuwe Europese wet- en regelgeving zo vorm te geven, dat wetgevingsdoelen kunnen worden bereikt tegen minimale kosten. Betere regelgeving beslaat de gehele Europese beleid- en wetgevingscyclus, van wetsvoorstel tot evaluatie en revisie van wetgeving.

Meer informatie over de Betere Regelgeving Agenda en een overzicht van actualiteiten hieromtrent vindt u via de website van Europa decentraal op de Themapagina Better Regulation.

Door:

David Schutrups en Paul Zondag, Europa decentraal

Meer informatie:

Begeleidend persbericht
Themapagina: Better Regulation
REFIT Platform, Europese Commissie
REFIT, Europese Commissie
Beter Regelgeving, Europese Commissie
publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU regelgeving’