Verslag conferentie Europabewustzijn in Groningen op 30 november

Op donderdag 30 november werd op het provinciehuis Groningen in samenwerking met kenniscentrum Europa decentraal een Europabewustzijn bijeenkomst georganiseerd. Ongeveer 70 deelnemers vanuit de noordelijke gemeenten, provincies en waterschappen kwamen hier op af. Diverse onderwerpen kwamen aan bod, zoals de Brexit, Europese fondsen, privacy, staatssteun en duurzaamheid. De conferentie bestond uit een plenair deel en twee workshoprondes waarbij de deelnemers de keuze hadden uit vier verschillende workshops.

Brexit en Noord-Nederland

Tijdens de plenaire opening werd vanuit het perspectief van de toekomst van Europa met name ingegaan op de actuele vraag wat de Brexit kan gaan betekenen voor een regio als Noord-Nederland. Hoe gaat de regio om met de Brexit? Op welke terreinen kunnen decentrale overheden wellicht de gevolgen van de Brexit gaan merken, en wanneer doet dit zich naar verwachting voor? Elmer Koole ging hier, namens Nienke Homan, in zijn bijdrage op in en legde onder meer uit wat gedeputeerde Nienke Homan vanuit het voorzitterschap van de Brexit taskforce van het bestuurlijke netwerk de North Sea Commission al in de dagelijkse praktijk ervaart. Visserij, havens, quota en het onderhandelingsproces passeerden kort de revue.

Vervolgens werden Pieter Faber, Lobbyist voor de 4 Noordelijke Gemeenten (NG4), Tytsy Willemsma, Lobbyist voor de provincie Groningen, Drenthe en Fryslân en Martien Haasjes, Europacoördinator van de provincie Drenthe in een paneldiscussie onder begeleiding van Ann-Marie Kühler (plv directeur Europa decentraal) kort bevraagd over hun visie op en ervaringen aangaande de toekomst van Europa voor decentrale overheden. Zij spraken onder andere over  wat zij momenteel al merken van de mogelijke gevolgen van de Brexit in de dagelijkse decentrale praktijk, over hoe dit naar hun beleving leeft op de werkvloer en over een aantal prominente thema’s die komende jaren op decentrale overheden zullen afkomen. Duurzaamheid, innovatie, klimaat en energie werden daarbij nadrukkelijk benoemd.

Na het plenaire deel gingen de deelnemers uiteen in workshops. Hier onder kunt u meer informatie vinden over de workshops.

Workshop Staatssteun

Staatssteun is en blijft een veel bevraagd onderwerp. Dit bleek ook uit de goed bezochte workshop staatssteun die werd gegeven door Paul Zondag van Europa decentraal en Greetje Veninga van de provincie Groningen. Decentrale overheden kunnen immers bij tal van beleidsterreinen te maken krijgen met de Europese staatssteunregels. In de workshop is hier verder op ingegaan waarbij het accent lag op voorliggende vraagstukken vanuit de Noord-Nederlandse praktijk, de toepassing van staatssteunregels in die praktijk, de actualiteiten staatssteun en onder meer de vrijstellingsmogelijkheden. De powerpoint is hier te vinden.

Workshop fondsen

Tijdens deze workshop werd door Nina Knol van de provincie Groningen aandacht besteed aan de mogelijkheden die de verschillende Europese fondsen, met name de mogelijkheden binnen het INTERREG programma, Noord-Nederlandse overheden kunnen bieden. De belangrijkste thema’s van de verschillende INTERREG programma’s kwamen aan bod evenals de aanvraagprocedures en de kansen die de verschillende programma’s nog bieden in de huidige programmaperiode. De presentatie kunt u hier vinden.

Workshop duurzaamheid en mededinging

Hoogleraar economisch recht Hans Vedder van de RUG heeft de deelnemers van deze workshop meegenomen in actualiteiten op het gebied van duurzaamheid en mededinging. Zijn workshop richtte zich onder meer op mogelijkheden voor het bedrijfsleven om samen te werken op het gebied van duurzaamheid, zonder daarbij de Europese mededingingsregels te overtreden. Daarnaast wees professor Vedder de deelnemers op mogelijkheden voor overheden om bedrijven met inachtneming van de relevante Europese regels te stimuleren op het gebied van duurzaamheid.  

Workshop Privacy

Tijdens deze workshop namen Peter Millenaar van de provincie Groningen en Femke Salverda van Europa decentraal de deelnemers mee door de nieuwe Europese privacy-regelgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet per 25 mei 2018 toegepast worden en brengt diverse veranderingen voor decentrale overheden met zich mee. Denk aan zaken als: het register, privacy by design en de Functionaris voor gegevensbescherming. Hoe kunnen de overheden het proces zo optimaal mogelijk inrichten? U kunt hier de presentatie vinden.

Inloopspreekuur

Tijdens het door een klein aantal deelnemers bezochte spreekuur werd met de panelleden en Europa decentraal onder meer gediscussieerd over staatssteun, ruimtelijke ordenings- en aanbestedingscases. Daarnaast waren er vragen over het Europaproof inrichten van decentrale organisaties en kwamen bijvoorbeeld ook knelpunten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking ter sprake.